Miljø

Vårt syn på miljøansvar

Inwido kan bidra til redusert miljøpåvirkning på flere måter: For det første kan vi aktivt redusere vår egen påvirkning. Det gjør vi gjennom å effektivisere prosesser, bruke fornybare råvarer og prioritere bærekraftig produsert tre. Lokale virksomheter gjør dessuten at utslippene knyttet til transport holdes nede. For det andre kan vi bidra indirekte gjennom å tilby forbrukerne energieffektive vinduer og dører, slik at de i sin tur kan redusere sitt energiforbruk, og dermed sin klimapåvirkning.

Vi følger alle lovmessige krav som stilles til miljøpåvirkning fra virksomhetene våre, og vi gjennomfører løpende miljøsertifiseringer. Også leverandørene våre er pålagt å følge de respektive lands miljølover og -bestemmelser. Vi har derfor utarbeidet en evalueringsprosess for underleverandører for å forsikre oss om, i den grad det er mulig, at de arbeider på en langsiktig og bærekraftig måte i hele leveringskjeden.

Vår primære miljøpåvirkning fra produksjonen dreier seg om utslipp i atmosfæren fra løsemidler samt støv som oppstår ved overflatebehandling, impregnering og bruk av brenselskjeler.