Border

Definitioner

Resultatmått

 

Bruttoresultat

Nettoomsättning med avdrag för kostnad sålda varor.

Rörelseresultat (EBITDA)

Resultat före av- och nedskrivningar (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation).

Rörelseresultat (EBITA)

Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar men före avdrag för nedskrivning av goodwill samt av- och nedskrivningar av andra immateriella tillgångar som uppkommit i samband med företagsvärv (Earnings Before Interest, Tax and Amortisation). 

Rörelseresultat (EBIT)

Resultat före finansiella poster och skatt.

Marginalmått

 

Bruttomarginal

Bruttoresultat i procent av nettoomsättningen under perioden.

Rörelsemarginal (EBITDA)

Rörelseresultat (EBITDA) i procent av nettoomsättningen under perioden.

Rörelsemarginal (EBITA)

Rörelseresultat (EBITA) i procent av nettoomsättningen under perioden.

Rörelseresultat (EBIT)

Rörelseresultat (EBIT) i procent av nettoomsättningen under perioden.

Kapitalstruktur

 

Nettoskuld

Räntebärande skulder och räntebärande avsättningar minus räntebärande tillgångar inklusive likvida medel.

Nettoskuldsättningsgrad

Nettoskulden i förhållande till eget kapital.

Räntetäckningsgrad

Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i förhållande till finansiella kostnader.

Soliditet

Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande i procent av balansomslutning.

Sysselsatt kapital

Balansomslutning minskad med icke räntebärande avsättningar och skulder.

Operativt kapital

Balansomslutning minskad med likvida medel och andra räntebärande tillgångar och minskad med icke räntebärande avsättningar och skulder.

Avkastningsmått

 

Avkastning på eget kapital

Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare i procent av genomsnittligt eget kapital exklusive innehav utan bestämmande inflytande.

Avkastning på sysselsatt kapital

Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.

Avkastning på operativt kapital

Rörelseresultat (EBIT) i procent av genomsnittligt operativt kapital.

Border