Border

Minskad påverkan på miljön

För att minska miljöpåverkan i produktionen har Inwido fem fokusområden:

  • Minskad energiförbrukning
  • Ökad användning av biobränsle
  • Minskade utsläpp av koldioxid
  • Minskat kemiskt avfall
  • Minskad mängd farligt avfall

I våra hållbarhetsmål skall utsläpp och avfall mätas. Att minska utsläppen av koldioxid och kemikalier, skall utsläpp av Co2-inköpt el, förbränning av fossila bränslen och affärsresor mätas i ton per år. Utsläpp från fossila bränslen och kemikalier skall också mätas i ton per år. Målet är också att minska mängden av farligt avfall och övrigt avfall för att minska de negativa effekterna på miljön från produktionen.

Genom att använda biobränsle från återvunna restprodukter från produktionen (sågspån och flis) är Inwido produktionsenheter i allmänhet självförsörjande i fråga om uppvärmning. Den danska delen av Inwido förser det närliggande samhället Dybsvad med energi. Målet är att minska energianvändningen med 20 procent per produktionsenhet under nästa femårsperiod.

Inwido använder följande system på sina produkter för att hantera miljöpåverkan:

  • BASTA - en utfasning av skadliga kemikalier i byggprodukter
  • Byggproduktdeklarationer
  • "Svanenmärkta” fönster
  • Energideklarationer
  • FCS-märkning

 

 

Border