Border

Miljöpolicy

Verksamheten i Inwido skall präglas av stor omsorg om miljö, kunder och medarbetare. Att minimera miljöpåverkan är en förutsättning för en hållbar affärsutveckling.

Inwidos fönster och dörrar utvecklas med målet att erbjuda högsta funktionalitet och attraktiv design. En av de viktigaste aspekterna i form av funktionalitet är att minska energiförbrukningen hos användaren. Energi är den viktigaste resursen i ett modernt samhälle och en högre energieffektivitet är därför mycket viktigt både ur miljö- och kostnadsperspektiv.

Detta innebär att:

  • Inwido ska erbjuda de bästa produkterna på marknaden ur ett energi- och miljöperspektiv.
  • Inwido ska till sina kunder kommunicera vilka produkter som är bra ur miljö-och energiperspektiv.
  • Inwidos produkter ska löpande utvecklas för att uppnå en högre energieffektivitet och lägre miljöpåverkan.
  • Inwido ska beakta miljöarbete och miljöpåverkan vid valet av leverantörer.
  • Inwido ska uppfylla eller överträffa kraven på miljölagar och andra föreskrifter.
  • Inwidos produktion ska präglas av en övergripande strategi där hänsyn tas till hela livscykeln för en produkt, från råvara till återvinning.
  • Inwido skall sträva efter ekonomiskt och miljömässigt resurseffektiva transporter och logistiklösningar.
  • Inwido skall säkerställa en god och säker arbetsmiljö.

Denna miljöpolicy gäller för hela Inwido-koncernen. Ansvariga chefer ska säkerställa att policyn efterlevs genom handlingsplaner. Policyns efterlevnad skall löpande utvärderas genom rapportering till styrelsen.

Border