Årsstämma 2015

Inwido AB:s årsstämma 2015 avhölls tisdagen den 12 maj 2015 i Malmö Börshus. På stämman redogjorde VD Håkan Jeppsson för sin syn på verksamhetsåret 2014 och inledningen av 2015, där han bl.a. slog fast att 2014 var ett år som alla har anledning att vara stolta över.

”Vi tog marknadsandelar i våra största marknader, gjorde vårt mest lönsamma år hittills och tog ett betydelsefullt steg i och med börsnoteringen i september. Det är också glädjande att vi fortsätter vår stabila utveckling och levererar ett bra första kvartal 2015. Det lovar gott inför fortsättningen av året.”

Därutöver fattade stämman följande huvudsakliga beslut;

Val av styrelse och revisor 
Till styrelseledamöter omvaldes Arne Frank, Benny Ernstson, Eva S. Halén, Leif Johansson, Henrik Lundh och Anders Wassberg. Som ny styrelseledamot valdes Sisse Fjelsted Rasmussen. Arne Frank omvaldes som styrelsens ordförande. Som revisor omvaldes Eva Melzig Henriksson och auktoriserade revisorn Linda Bengtsson som revisorssuppleant.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte beslöts att välja Arne Frank och Henrik Lundh till ledamöter av ersättningsutskottet, med Arne Frank som ordförande för utskottet. Till ledamöter av revisionsutskottet valdes Arne Frank, Sisse Fjelsted Rasmussen, Henrik Lundh och Anders Wassberg, med Arne Frank som ordförande för utskottet.

Arvode
Arvode till styrelsen beslutades utgå med 205 000 kronor till styrelseledamot som inte är anställd i bolaget och 420 000 kronor till styrelsens ordförande. Det beslutades att särskilt arvode för utskottsarbete inte ska utgå. Arvode till revisorn ska utgå enligt avtal.

Utdelning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens föreslag om att utdelning lämnas med 2,00 kronor per aktie, att avstämningsdag är fredagen den 15 maj 2015 och att utdelning därmed beräknas komma att utbetalas av Euroclear Sweden AB med start onsdagen den 20 maj.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande följande. Ersättningar och villkor för ledande befattningshavare ska vara baserade på lokala marknadsmässiga villkor och utgöras av en avvägd blandning av fast lön, rörlig ersättning, pensionsförmåner, övriga förmåner och villkor vid uppsägning. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål. Den kontanta rörliga ersättningen ska vara maximerad och får som högst utgöra 50 % av den fasta årslönen. Rörlig ersättning kan även utgå i form av långsiktiga incitamentsprogram. Pensionsförmåner ska vara premiebaserade. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.