Årsstämma 2016

Inwido AB:s årsstämma 2017 avhölls tisdagen den 9 maj 2017, i Malmö Börshus. På stämman redogjorde VD Håkan Jeppsson för sin syn på verksamhetsåret 2016, vilket blev det bästa hittills för Inwido. Han bekräftade att Inwido fortsätter att arbeta mot visionen – ett bättre liv hemma – samtidigt som fortsatt stark tillväxt både när det gäller försäljning och vinst prioriteras.

Håkan Jeppsson kommenterar:
”2016 blev ännu ett rekordår för Inwido. Flera förvärv, produktlanseringar och offensiva initiativ lade en god grund för en fortsatt stark utveckling. Så gott som alla nyckeltal gick åt rätt håll och vi uppnådde i stort sett vårt långsiktiga finansiella lönsamhetsmål”.

“Vi har inlett 2017 med vårt bästa första kvartal någonsin såväl vad gäller resultat, försäljning som orderingång och jag ser positivt på Inwidos utveckling framöver. Den underliggande efterfrågan på energieffektiva fönster och dörrar är fortsatt god bland annat till följd av urbanisering, bostadsbrist, renoveringsbehov och ökade krav på energibesparingar, vilket gör att vi ser optimistikt på fortsättningen av året.”

Därutöver fattade stämman följande huvudsakliga beslut;

Val av styrelse och revisor
Till styrelseledamöter omvaldes Arne Frank, Benny Ernstson, Sisse Fjelsted Rasmussen och Anders Wassberg. Som ny styrelseledamot valdes Astrid Simonsen Joos valdes. Eva S. Halén hade avböjt omval. Som styrelsens ordförande omvaldes Arne Frank. Thomas Forslund, KPMG, omvaldes som revisor och auktoriserade revisorn Linda Bengtsson, KPMG, omvaldes som revisorssuppleant.

Arvode
Arvode till styrelsen beslutades utgå med 250 000 kronor till styrelseledamot som inte är anställd i bolaget och 500 000 kronor till styrelsens ordförande. Beslutades att särskilt arvode för utskottsarbete ska utgå med 50 000 kronor till ledamot i revisionsutskottet, 100 000 kronor till revisionsutskottets ordförande samt 25 000 kronor vardera till ledamot och ordförande i ersättningsutskottet.  

Utdelning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens föreslag om utdelning med 3,50 kronor per aktie, att avstämningsdag är torsdagen den 11 maj 2017 och att utdelning därmed beräknas komma att utbetalas av Euroclear Sweden AB med start tisdagen den 16 maj 2017.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om riktlinjer för ersättning till ledande befattnings-havare i huvudsak innebärande följande. Ersättningar och villkor för ledande befattningshavare ska vara baserade på lokala marknadsmässiga villkor och utgöras av en avvägd blandning av fast lön, rörlig ersättning, pensionsförmåner, övriga förmåner och villkor vid uppsägning. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål. Den kontanta rörliga ersättningen ska vara maximerad och får som högst utgöra 50 % av den fasta årslönen. Rörlig ersättning kan även utgå i form av långsiktiga incitamentsprogram. Pensionsförmåner ska vara premiebaserade. Med förbehåll för avvikande tvingande nationella bestämmelser ska pensionsåldern för VD vara 60 år och för övriga ledande befattningshavare vara 65 år. Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för 12 månader; för VD gäller 18 månader. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.