Årsstämma 2017

Inwidos årsstämma äger rum tisdagen den 9 maj 2017 kl. 16.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2 i Malmö. Inregistrering till stämman börjar kl. 15.00 då det också bjuds på lättare förtäring. Kallelsen i sin helhet med förslag till dagordning hittar du under ”Relaterade dokument”.

 

Rätt till deltagande

Rätt att deltaga i årsstämman har aktieägare som:

  • dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget tisdagen den 3 maj 2017,
  • dels till bolaget anmäler sin avsikt att deltaga i bolagsstämman senast den tisdagen den 3 maj 2017, helst före kl. 16.00.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få deltaga i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd tisdagen den 3 maj 2017. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande i stämman kan ske här, skriftligt till Inwido AB (publ), Engelbrektsgatan 15, 211 33 Malmö eller per e-post till ir@inwido.com. Anmälan ska ange namn, personnummer (organisations-nummer), aktieinnehav, telefonnummer samt eventuellt ombuds och/eller biträdes namn. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas före stämman. Fullmaktformulär finns tillgängligt på bolaget och här (se Relaterade dokument till höger). Den som företräder juridisk person ska uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar behörig firmatecknare.