Extra bolagsstämma 2017

Aktieägarna i Inwido AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 20 november 2017 kl. 16.00 på Inwidos huvudkontor, Engelbrektsgatan 15 i Malmö. Inregistrering till stämman börjar kl. 15.45. Kallelsen finns att tillgå här på sidan där även anmälan kan ske.

Rätt till deltagande

Rätt att deltaga i extra bolagsstämman har aktieägare som:

  • dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget tisdagen den 14 november 2017,
  • dels till bolaget anmäler sin avsikt att deltaga i bolagsstämman, senast tisdagen den 14 november 2017, helst före kl. 16.00.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få deltaga i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd tisdagen den 14 november 2017. Detta innebär att aktieägare i god tid före den 14 november 2017 måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.