Definitioner av nyckeltal

Resultatmått  
Bruttoresultat Nettoomsättning med avdrag för kostnad sålda varor
EBITDA Resultat före av- och nedskrivningar (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization)
Operationell EBITDA EBITDA före jämförelsestörande poster
EBITA Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar men före avdrag för nedskrivning av goodwill samt av- och nedskrivningar av andra immateriella tillgångar som uppkommit i samband med företagsförvärv (Earnings Before Interest, Tax and Amortisation)
Operationell EBITA EBITA före jämförelsestörande poster
Rörelseresultat (EBIT) Rörelseresultat före finansiella poster och skatt (Earnings Before Interest and Tax)
Jämförelsestörande poster Resultatposter av engångskaraktär med en betydande inverkan på resultatet och som är viktiga för att förstå den underliggande verksamhetsutvecklingen. Kostnaderna avser framför allt omstruktureringsåtgärder under en konsolideringsfas, där bolaget effektiviserar bl.a. genom nedläggningar av produktionsfaciliteter och försäljnings- enheter. Dessa kostnader består huvudsakligen av nedskrivningar av tillgångar, personalkostnader och övriga externa kostnader.   
                                             
   
Marginalmått  
Bruttomarginal Bruttoresultat i procent av nettoomsättningen under perioden
EBITDA-marginal EBITDA i procent av nettoomsättningen under perioden
Operationell EBITDA-marginal Operationell EBITDA i procent av nettoomsättningen under perioden
EBITA-marginal EBITA i procent av nettoomsättningen under perioden
Operationell EBITA-marginal Operationell EBITA i procent av nettoomsättningen under perioden
Rörelsemarginal (EBIT) Rörelseresultat (EBIT) i procent av nettoomsättningen under perioden
   
Kassaflöde  
Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekaptial
Bruttoinvesteringar Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar
   
Kapitalstruktur  
Nettoskuld Räntebärande skulder och räntebärande avsättningar minus räntebärande tillgångar inklusive likvida medel
Nettoskuld/Operationell EBITDA Nettoskuld i förhållande till operationell EBITDA Rullande Tolv Månader (RTM)
Nettoskuldsättningsgrad Nettoskuld i förhållande till eget kapital
Räntetäckningsgrad Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i förhållande till finansiella kostnader
Soliditet Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande i procent av balansomslutning
Sysselsatt kapital Balansomslutning minskad med icke räntebärande avsättningar och skulder
Operativt kapital  Balansomslutning minskad med likvida medel, andra räntebärande tillgångar och icke räntebärande avsättningar och skulder
   
Avkastningsmått  
Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare i procent av genomsnittligt eget kapital exklusive innehav utan bestämmande inflytande 
Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital
Avkastning på operativt kapital Rörelseresultat (EBIT) i procent av genomsnittligt operativt kapital
   
Aktiedata  
Resultat per aktie, före utspädning Periodens resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med det vägda genomsnittliga antalet utestående aktier under perioden före utspädning
Resultat per aktie, efter utspädning Periodens resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med det vägda genomsnittliga antalet utestående aktier under perioden efter utspädning
Eget kapital per aktie, före utspädning Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med antalet utestående aktier vid periodens slut före utspädning
Eget kapital per aktie, efter utspädning Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med antalet utestående aktier vid periodens slut efter utspädning