Finansiella mål

Försäljningstillväxt

Inwidos mål är att växa organiskt mer än marknaden på bolagets nuvarande marknader och genom selektiva förvärv och initiativ i Europa.

Lönsamhet

Inwidos lönsamhetsmål är en operationell EBITA-marginal om 12%.

Vi bedömer att lönsamhetsmålet kommer att kunna nås inom några år, baserat på de förbättringsåtgärder som Inwido vidtagit under de senaste fem åren och de existerande planer samt under antagandet att den generella marknadsefterfrågan utvecklas i takt med nuvarande förväntningar. Under år med sämre marknadsutveckling kommer Inwido förmodligen inte att nå sitt lönsamhetsmål. I dessa fall avser Inwido åtgärder för att förbättra lönsamheten, vilket Inwido historiskt visat sig kapabelt till.

Kapitalstruktur

Nettoskuld I förhållande till operationell EBITDA ska, med undantag för tillfälliga avvikelser, ej överstiga 2,5 ggr.

Utdelningspolicy

Inwidos mål är att till sina aktieägare utbetala en årlig utdelning motsvarande omkring 50 procent av nettovinsten. Hänsyn ska dock tas till Inwidos kapitalstruktur i relation till målsättningen, kassaflöde och framtidsutsikter.