Styrelseledamöters och VDs aktieinnehav i Inwido

I förteckningen nedan anges, för styrelseledamot och VD, eget och närstående fysisk och juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i Inwido, samt för VD även väsentliga aktieinnehav och delägarskap i företag som Inwido har betydande affärsförbindelser med. Informationen uppdateras årligen i samband med kallelse till årsstämma.

Uppdaterad: 12 januari, 2018

    Innehav
Brunstam, Georg Styrelseordförande 6 000 aktier
Ernstson, Benny Styrelseledamot 32 196 aktier
Johansson, Tony Arbetstagarrepresentant  Inga
Jeppsson, Håkan VD och koncernchef 401 051 aktier, 4 000 000 konvertibler, 48 000 teckningsoptioner
Kärrå, Carin Arbetstagarrepresentant (suppleant) Inga
Rasmussen Fjelsted, Sisse Styrelseledamot Inga
Wassberg, Anders Tillförordnad ordförande 10 000 aktier
Wernersson, Robert Arbetstagarrepresentant Inga