Kommunikationspolicy

Kommunikation är ett strategiskt verktyg för Inwido. Genom att skapa förståelse för och kännedom om våra strategier, affärsverksamheter och ekonomiska ställning kan kommunikation bidra till ökat aktieägarvärde. Vårt kommunikationsarbete sker alltid i enlighet med våra avtal med NASDAQ Stockholm, gällande svensk lagstiftning, Finansinspektionens riktlinjer och regler för marknadsövervakning, samt andra tillämpliga regler för publika aktiebolag inklusive svensk kod för bolagsstyrning 

I vår interna informations- och kommunikationspolicy beskrivs de lagstadgade krav som gäller för Inwido. Här beskrivs också de processer vi använder för att säkerställa att vi lever upp till krav och regler, och att samtliga aktieägare får korrekta och aktuella uppgifter rörande kurspåverkande information.

När det gäller väsentlig information som kan förväntas vara av betydelse för bedömningen av priset på Inwidos aktier eller övriga finansiella instrument, offentliggör Inwido detta med likvärdig och samtidig åtkomst för samtliga marknadsaktörer.

Pressmeddelanden och Inwidos webbplats är de främsta kommunikationskanalerna för att tillhandahålla likvärdig, aktuell och uppdaterad information om Inwido till samtliga aktieägare. All officiell information görs tillgänglig på engelska och svenska.

Tyst period

Den tysta perioden börjar kvartalets sista dag och avslutas vid rapportens publicering. Inwido lämnar inga kommentarer som kan hänföras till bolagets ekonomiska ställning eller någon generell prognos under den tysta perioden.