Riskhantering

Risker ingår i alla affärsverksamheter. Att göra kontinuerliga riskbedömningar samt förhindra respektive begränsa de skador som risker kan medföra tillhör vårt dagliga arbete.

Inwido är ett ledande företag i branschen för fönster- och dörrprodukter och våra intressenter har höga förväntningar på oss som företag. Därför utgör vår starka företagskultur och våra grundläggande värderingar utgångspunkten för vår riskhantering. Inwidos styrelse är ansvariga inför aktieägarna när det gäller bolagets riskhantering. Företaget rapporterar löpande om sitt arbete med risker till styrelsen.

De huvudsakliga risker som Inwido exponeras mot är affärsmässiga risker, finansiella risker, operationella risker samt legala risker. För ytterligare information, se sidan 47 i Inwidos årsredovisning för 2016.