Styrelsen och styrelsens arbete

Styrelsen i Inwido AB består av fem ordinarie ledamöter valda av årsstämman. Styrelsens arbete regleras av den svenska aktiebolagslagen, bolagsordningen, svensk kod för bolagsstyrning samt den arbetsordning som styrelsen slagit fast. Där regleras bland annat antal möten per verksamhetsår, vad som ska behandlas på mötena samt arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Vanligtvis hålls sex styrelsemöten per år.

Nedan följer en presentation av styrelseledamöterna med uppgift om födelseår, utbildning, år för inval i styrelsen, övriga uppdrag samt tidigare befattningar.

För information om respektive persons innehav av Inwido aktier vänligen gå in på Finansinspektionens hemsida.

Georg Brunstam
Styrelseordförande sedan november 2017
Född: 1957
Utbildning: Civilingenjör
Medlem av styrelsen sedan: 2017
Övriga uppdag: Styrelseordförande Hexpol AB, styrelsemedlem Beckers Industrial Coatings Holding AB, Melker Schörling AB (publ) och Nibe Industrier AB.
Tidigare befattningar: VD HEXPOL AB (publ), VD Nolato AB (publ), Group managment och BA President Trelleborg AB (publ)
Anders Wassberg
Styrelseledamot
Född: 1965
Utbildning: Civilingenjör, Chalmers
Medlem av styrelsen sedan: 2009
Övriga uppdag: VD och koncernchef för Ballingslöv International AB, Ordförande Kährs Holding AB
Tidigare befattningar: VD för AB Gustaf Kähr, VD för Beijer Byggmaterial AB
Benny Ernstson
Styrelseledamot
Född: 1949
Utbildning: Filosofie kandidatexamen i företagsekonomi, Lunds universitet.
Medlem av styrelsen sedan: 2004
Övriga uppdag: Företagskonsult, styrelseordförande Svensk Husproduktion AB
Tidigare befattningar: VD för Universal Hardwood Flooring, VD och affärsområdeschef i Tarkett AB, affärsområdeschef i Nobia AB, divisionschef i Perstorp AB samt i LB Invest AB.
Astrid Simonsen Joos
Styrelseledamot
Född: 1973
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan BI, Norge
Medlem av styrelsen sedan: 2017
Övriga uppdag: VD Philips Lighting Nordics, Styrelseledamot DI Digital
Tidigare befattningar: VD Creuna Denmark, Marknadschef Microsoft Norge och Danmark, Försäljningschef Microsoft
Sisse Fjelsted Rasmussen
Styrelseledamot
Född: 1967
Utbildning: Cand.merc.aud. Handelshögskolan i Köpenhamn.
Medlem av styrelsen sedan: 2015
Övriga uppdag: CFO/Executive Vice President Scandinavian Tobacco Group (STG)
Tidigare befattningar: Auktoriserad som revisor i Danmark, Nordisk ekonomidirektör Grey Global Group, Partner Deloitte.

Ledamöter valda av de anställda

Robert Wernersson
Styrelseledamot
Född: 1965
Medlem av styrelsen sedan: 2012
Övriga uppdag: Styrelseledamot i styrelsen för Inwido Produktion AB och Elitfönster AB, ordförande för Unionen Växjö
Tony Johansson
Styrelseledamot
Född: 1967
Medlem av styrelsen sedan: 2012
Övriga uppdag: Styrelseledamot i GS avdelning 3 Halland/Kronobergs fackförening
Carin Kärrå
Arbetstagarrepresentant (suppleant)
Född: 1964
Medlem av styrelsen sedan: 2016
Övriga uppdag: -

Auktoriserad revisor

Thomas Forslund
Auktoriserad revisor, KPMG AB
Född: 1965
Övriga uppdag: Revisor för Inwido AB sedan 2016