Styrelsens arbete

Styrelsens uppgifter regleras av den svenska aktiebolagslagen, bolagsordningen, svensk kod för bolagsstyrning samt den arbetsordning som styrelsen slagit fast. Där regleras bland annat antal möten per verksamhetsår, vad som ska behandlas på mötena samt arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Vanligtvis hålls sex styrelsemöten per år.