Hållbarhet och lönsamhet hör ihop

För oss på Inwido går långsiktigt hållbarhetsarbete hand i hand med lönsamhet. Allt fler konsumenter efterfrågar smarta produkter som hjälper dem att minska energiförbrukningen, och därmed klimatpåverkan. Vårt fokus på miljöanpassade produkter har gjort att vi redan idag ligger i framkant med moderna, smarta och energieffektiva fönster och dörrar. Dessutom är vår främsta råvara, trä, förnybar, återvinningsbar och absorberar koldioxid. Det särskiljer oss positivt från de konkurrenter som arbetar främst med icke förnybara råvaror, som plast.

Hållbarhetsperspektivet ska genomsyra allt vi gör och är prioriterat. Vi strävar efter genomtänkt miljöarbete, hög affärsetik, säkra produkter och hälsosamma arbetsmiljöer. Det dagliga arbetet styr vi utifrån tre prioriterade fokusområden samt vår Uppförandekod, som alla medarbetare och berörda intressenter ska följa. Där slår vi fast hur vi förhåller oss till miljö, etik och socialt ansvar.

För att kontinuerligt följa upp utvecklingen får koncernledningen samt verksamhets- och HR-chefer inom respektive affärsområde en konsoliderad hållbarhetsrapport varje kvartal. Styrelsen får en årlig hållbarhetsrapport. Vi överväger också varje år om det finns särskilda hållbarhetsfrågor vi bör arbeta med på längre sikt.

I vår senaste årsredovisning finns ytterligare information.