Marknad

Stora skillnader mellan våra marknader

Europas fönstermarknad är komplex, med stora nationella och regionala skillnader. I de nordiska länderna dominerar träfönster och aluminiumklädda träfönster, medan plastfönster dominerar i övriga Europa. I vissa regioner i Europa utgör träfönster ändå en betydande del av marknaden, till exempel norra Italien, Schweiz, södra Tyskland och Österrike – även kallat det europeiska träbältet.

Våra huvudsakliga marknader är Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Polen, Österrike och Irland. Vi har fabriker i samtliga av våra marknader utom Österrike och Irland. Alla träbaserade fönster är måttbeställda produkter som består av flera olika komponenter och material. Varje beställning är unik och kombinationen av komponenter, material och utformning kundanpassas i stor utsträckning, vilket resulterar i en hög komplexitet i produktion, kapacitetsplanering och logistik. Tack vare flexibel produktion, välfungerande logistik och decentraliserad organisation kan Inwido hantera dessa utmaningar och leverera till kunden på ett effektivt sätt.

På varje marknad råder unika marknadsförutsättningar utifrån rådande byggstandarder, lokala regleringar, preferenser vad gäller design, varumärken, försäljningskanaler, etc. Traditionen att byta fönster bara på sommarhalvåret präglar också marknaderna, trots att det egentligen inte finns några hinder att byta fönster även under vintersäsongen.

Marknadssektorer

Fönster- och dörrmarknaden delas upp i bostäder och yrkesbyggnader/anläggningar. Dessa båda sektorer kan i sin tur delas upp i renovering och nybyggnation. Inwido är framför allt verksamt inom marknadssektorn bostäder. På den nordiska fönstermarknaden utgör bostadssektorn cirka 70 procent av den totala marknaden. Renoveringssektorn utgör i sin tur drygt två tredjedelar av detta. Merparten av Inwidos försäljning (70 procent av omsättningen) sker inom renovering.

Marknadsstorlek

Det totala värdet på den europeiska fönstermarknaden bedömer vi vara cirka 23 mdr EUR. Motsvarande siffra för marknaden för ytterdörrar och skjutdörrar uppgår till cirka 2–3 mdr EUR.

I Norden uppgick värdet på den nordiska fönstermarknaden (Sverige, Danmark, Finland och Norge) år 2013 till cirka 1,8 MDR EUR, varav träfönster och aluminiumklädda träfönster svarade för över 90 procent. Marknaden för ytterdörrar och skjutdörrar bedöms vara omkring en tiondel av fönstermarknaden.

Inwidos övriga europeiska marknader (Storbritannien. Polen, Irland, Österrike) motsvarade under 2013 ett värde på cirka 4 MDR EUR. Cirka 25 procent av detta utgjordes av träbaserade fönster. Även i Europa bedöms marknaden för ytterdörrar och skjutdörrar motsvara omkring en tiondel av fönstermarknaden.

Försäljning

Inwido arbetar med flera olika typer av försäljningskanaler, anpassat till lokala preferenser.
I konsumentsegmentet tas köpinitiativet av en konsument. Själva köpet kan sedan ske antingen via direktförsäljning eller via snickare, installatörer och mindre byggbolag eller återförsäljare som byggfackhandel och byggvaruhus. När en industrikund tar köpinitiativet är försäljningskanalerna husfabriker eller byggbolag.