Organisation

Vi strävar ständigt efter att förbättra vår verksamhet. Vi ska klara stor lokal dynamik och samtidigt kunna ta tillvara på centrala synergier och stordriftsfördelar. Därför har vi en matrisorganisation med å ena sidan affärsområden som kan fatta beslut på lokal nivå, å andra sidan koncernövergripande funktioner. Dessutom finns ett antal affärsenheter, som rapporterar till koncernfunktionerna.

Målet med att arbeta organisatoriskt på detta viset är att maximera hastigheten för utvecklingen och det samlade resultatet för koncernen genom att optimera resultaten för varje enskilt affärsområde/affärsenhet, så väl som alla viktiga arbetsprocesser. För att kunna göra detta använder vi oss av lokal konsument- och marknadskännedom samt koncernfunktionernas expertis och drar på så vis fördel av synergieffekterna på alla nivåer i organisationen.

Cheferna för affärsområdena och affärsenheterna är ansvariga för alla aktiviteter, finansiella resultat och den egna verksamhetens balansräkning. De ansvarar också för arbetet med deras respektive kunder, värdekedjor och affärsstrategier. Affärsområdescheferna tar beslut inom deras specifika affärsområden men har också skyldighet att följa och ta hänsyn till koncernövergripande gemensamma beslut.

De koncernövergripande funktionerna (staberna) är ansvariga för att koordinera koncernövergripande frågor, upprätta riktlinjer och policy samt att stötta affärsområdena i implementeringen av dessa. I tillägg till detta kan staberna driva koncernövergripande strategiska initiativ och är då också beslutsfattande om initiativet involverar minst två affärsområden.

Den övergripande styrningen av koncernen hanteras av Ledningsgruppen genom regelbundna ledningsgruppsmöten.