Fokusområden och mål

Vi utvecklar vårt hållbarhetsarbete utifrån tre fokusområden. Varje område har ett antal mål knutna till sig, som vi använder för att mäta och utvärdera vårt arbete:

1. Hållbara produkter och affärer

Vi ska använda trä från hållbara skogsbruk, använda oss av hållbara förädlingsprocesser och erbjuda produkter som bidrar till en hållbar inomhusmiljö

2. En säker och utvecklande arbetsmiljö

Vi ska inte ha några arbetsrelaterade olyckor, vi ska minska sjukfrånvaron och vi ska utveckla våra medarbetare.

3. Minskad negativ miljöpåverkan från produktionen

Vi ska minska vårt energianvändande, koldioxidutsläpp och andra utsläpp samt övervaka och kontrollera avfall och material.