Valberedning

I enlighet med Inwidos extra bolagsstämman den 8 juli 2014 beslutade att valberedningen ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna i den av Euroclear Sweden förda aktieboken den 31 augusti varje år* tillsammans med styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde.

Inwidos årsstämma fattar beslut om rutiner för valberedningens tillsättande och arbete. Valberedningens uppdrag omfattar beredning och upprättande av förslag till val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande, stämmoordförande samt revisor liksom förslag rörande arvode till styrelsens ledamöter, ledamöter i eventuella styrelseutskott och revisorn.

Baserat på ägarstrukturen per augusti 2018 har de tre till röstetalet största aktieägarna i Inwido AB (publ) tillfrågats och uttryckt sin önskan om att delta i valberedningsarbetet. Valberedningen har utsetts av Fjärde AP-fonden, Handelsbanken Fonder AB och Swedbank Robur Fonder. Dessa har utsett varsin representant, enligt nedan, att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra Inwidos valberedning inför årsstämman 2019.

Valberedningens ledamöter utsedda av de tre största ägarna:

Thomas Wuolikainen, Fjärde AP-fonden (valberedningens ordförande)
Anna Sundberg, Handelsbanken Fonder
Bo Lundgren, Swedbank Robur Fonder

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan skicka ett mejl till ir@inwido.com senast två månader före stämman. 

* Sorterad efter röststyrka (ägargrupperad). Om det förekommer förvaltarregistrerade aktieinnehav ska sådana endast beaktas om förvaltare har uppgivit underliggande aktieägares identitet till Euroclear Sweden eller om Bolaget, utan att vidta några egna åtgärder, erhåller annan information som utvisar underliggande aktieägares identitet.