Ansvar ger möjligheter

Att agera hållbart och ansvarsfullt är prioriterat för en branschledare som Inwido. Det ger oss både möjligheter att  bidra positivt till samhället, och affärsfördelar som till exempel bättre konsumentinsikter, effektiviseringsvinster samt stärkt arbetsgivarvarumärke. Vår långsiktiga hållbarhetsfilosofi är att ge mer än vi tar – det vi förbrukar för att producera våra produkter ska på sikt leda till fler värden i form av till exempel minskad klimatpåverkan, återvunna material, säkrare arbetsplatser, bättre livskvalitet för konsumenterna samt avkastning till aktieägarna.

Läs mer
Sustainability

Vi kan bidra på många sätt

Genom att utveckla energieffektiva produkter kan vi hjälpa konsumenterna att skapa en hållbar livsstil. Vi kan också påverka genom att ständigt förbättra vår egen produktion och göra den så hållbar som möjligt, med effektiv materialanvändning och så låg energiförbrukning som möjligt. Dessutom kan vi se till att våra anställda inte råkar ut för olyckor på arbetsplatsen, samt kräva att våra leverantörer följer våra etiska riktlinjer om bland annat antikorruption och mänskliga rättigheter.

Hållbarhetsarbetet styrs utifrån tre grundläggande policyer

Uppförandekod för anställda och affärspartners, Policy for hälsa, säkerhet och arbetsmiljö samt vår Miljöpolicy. Utifrån dessa policyer och riktlinjer har Inwido under 2017 tagit fram en hållbarhetskompass för att visa inriktningen på vårt hållbarhetsarbete.  Läs mer om våra mål och måluppfyllelse i vår senaste årsredovisning.

För att kontinuerligt följa upp utvecklingen får koncernledningen samt verksamhets- och HR-chefer en konsoliderad hållbarhetsrapport varje kvartal. Styrelsen får en årlig hållbarhetsrapport. Vi överväger också varje år om det finns särskilda hållbarhetsfrågor vi bör arbeta med på längre sikt.

Code of conduct

Hållbarhetskompass: Vi ger mer än vi tar

Inwidos hållbarhetsarbete är förankrat i det vi brinner mest för: Att göra livet inomhus bättre. Med hjälp av ansvarsfullt producerade och energieffektiva produkter kan människor skapa en hållbar livsstil, hemma och på jobbet. På så sätt skapar vi framtida värde för Inwidogruppen, för investerare och för samhället i stort. Vi följer tre strategiska riktlinjer:


Vara aktiv i miljöfrågor.

Thumbnail

Varför?

Eftersom våra bolag behöver naturresurser för att kunna bedriva verksamhet.
 

Hur?

 • Minska miljöpåverkan från den egna verksamheten och kräva detsamma från leverantörerna
 • Använda trä från hållbart skogsbruk
 • Återanvända, återvinna och hela tiden söka bättre, långsiktigt hållbara material
 • Vara öppna med produkternas miljöprestanda
 • Sträva efter att förbruka så lite material som möjligt och ständigt minimera avfall

Vara goda arbetsgivare

Thumbnail

Varför?

Eftersom engagerade och kapabla medarbetare bidrar till förändring
 

Hur?

 • Sträva efter att utveckla bolagens medarbetare och få dem att känna sig respekterade och värdefulla
 • Värna om alla medarbetares hälsa, säkerhet och välfärd. Det ska inte förekomma arbetsrelaterade olyckor och sjukfrånvaron ska vara låg
 • Alla ska ha lika möjligheter
 • Det ska löpande ske investeringar i bättre arbetsmiljö

Vara en aktiv del av samhället

Thumbnail

Varför?

Eftersom förståelse för och samverkan med samhället bidrar till bättre affärer på lång sikt

Hur?

 • Nolltolerans när det gäller korruption och oetiskt affärsbeteende
 • Ansvarsfullt beteende gäller i hela produktionskedjan
 • Det finns ett ramverk med tydligt definierade uppförandekoder att följa
 • Lokalt engagemang i de samhällen där bolagen har verksamheter
   

8 hållbarhetsindikatorer

Några av de hållbarhetsindikatorer vi följer upp på under året handlar om en säker och hälsosam arbetsmijö, vår energiförbrukning i produktion, att använda trä från hållbart skogsbruk och Inwidos strävan efter en jämställd styrelse och ledningsgrupp.

Ta del av resultatet i våra åtta hållbarhetsindikatorer för 2019 i slideshow här bredvid. Fördjupad information och kommentarer presenteras i Inwidos Årsredovisning 2019.

Bild
Energiförbrukning

Energiförbrukning

Bild
Koldioxidutsläpp per enhet

Koldioxidutsläpp per enhet

Bild
Andel köpt volym av träd från certifierade leverantörer

Andel köpt volym av träd från certifierade leverantörer

Bild
Olycksfall med förlorade arbetsdagar

Olycksfall med förlorade arbetsdagar

Bild
Sjukfrånvaro, korttid och långtid

Sjukfrånvaro, korttid och långtid

Bild
Jämställt ledarskap

Jämställt ledarskap

Bild
Sysselsättning landsbygd

Sysselsättning landsbygd

Bild
Code of conduct leverantörer

Code of conduct leverantörer

Hållbarhetssatsningar

Alborg

4 exempel på Inwidos miljösatsningar 2019

Hållbarhetsarbetet pågår hela tiden och under 2019 togs en rad initiativ.

Läs mer
Elitfönster

Elitfönster ger fem gånger tillbaka till miljön

Elitfönsters målsättning är att erbjuda klimatsmarta produkter som ger större klimatnytta under användningen än den klimatpåverkan som...

Läs mer
Pihla Group

Så satsar Pihla på medarbetarskap

I Finland finns ett av Inwidos största företag, Pihla Group Oy. Fönsterbolaget arbetar för att erbjuda en allt bättre arbetsplats för...

Läs mer
Colleagues running Plus

Outline Plus ger människor en ny chans

I Outlines fabrik i Farsö på Jylland finns en ”fabrik i fabriken”. En arbetsplats med sitt alldeles egna arbetstempo och bestämda mening...

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Ta del av vår hållbarhetsredovisning i Inwidos årsredovisning 2018, sid 26.

Kontakt

Lena Wessner

Senior Vice President, Human Resources, Organisation & Sustainability
+46 (0)10 451 45 63
lena.wessner@inwido.com