Att investera i Inwido

Vi skapar långsiktiga och hållbara värden för både aktieägare och samhälle genom att leda och utveckla branschens starkaste bolag. Vårt övergripande mål är att växa med lönsamhet och generera god avkastning.

Läs mer
Amalienborg

Fyra skäl att investera i Inwido

Vi gör livet inomhus bättre

Inwido och dess dotterbolag brinner för att förbättra livet inomhus, både hemma och på jobbet. Med djupa rötter i branschen för fönster och dörrar så leder och utvecklar vi Europas starkaste bolag inom komfort, inomhusklimat och trygghet. Tillsammans förser vi samhället med nya, energieffektiva vardagslösningar, som i sin tur gör det möjligt för människor att leva mer hållbart.

Ett unikt hem för lokala marknadsledare

Inom vår bransch är konsumentfokus och lokala insikter allt. Utifrån den insikten har Inwido utvecklats till ett hem för lokala marknadsledare. Bolagen utvecklas självständigt, men Inwido möjliggör uthållig tillväxt och lönsamhet genom inköp, digitalisering, finansiering, ledarskapsförmågor och andra stordriftsfördelar.

Långsiktiga värden för aktieägare

Som branschledare är vi besjälade av att skapa aktieägarvärde genom pålitliga utdelningar och uthållig, lönsam tillväxt, både genom organisk tillväxt och genom förvärv. Vi har en stark finansiell historik, med stabila kassaflöden och lönsamhet också i tuffa konjunkturlägen, vilket skapar långsiktiga fördelar för såväl investerare och bolag som samhället.

Positionerade för framtida tillväxt

Vi tror på fortsatt efterfrågan på produkter och tjänster som förbättrar livet inomhus. Våra bolag är bra positionerade för att agera på stora omvärldstrender som digitalisering och klimatförändringar, men också på nya tillväxtmöjligheter som e-handel och uppkopplade produkter. Vi är övertygade om att vi kan fortsätta attrahera framtida marknadsledare till Inwidokoncernen – de drygt 50 förvärv vi redan gjort bevisar vår framgångsrika modell. 

Finansiella mål

Finansiell ambition

Inwidos finansiella ambition är att öka operationell EBITA med minst 10% per år.


Finansiellt mål - Tillväxt

Inwidos mål är att växa organiskt mer än marknaden på våra nuvarande marknader och genom selektiva förvärv och initiativ i Europa.

Kommentarer

Under 2018 ökade nettoomsättningen med 5 procent medan den organiska tillväxten uppgick till -2 procent. Vår bedömning är att Inwido hade en organisk tillväxt i Norden i linje med marknaden som helhet. Inwido genomförde två förvärv under 2018, vilka tillsammans tillförde cirka 250 MSEK i årsomsättning.

Utfall 2018
Bild
5 percent

Finansiellt mål - Lönsamhet

Inwidos lönsamhetsmål är en operationell EBITA-marginal om 12 procent. Under år med sämre marknadsutveckling kommer Inwido förmodligen inte att nå lönsamhetsmålet. I dessa fall kommer vi att vidta åtgärder för att förbättra lönsamheten, vilket vi historiskt visat oss kapabla till.

Kommentarer

Den operationella EBITA-marginalen uppgick till 9,9 procent (10,2) för året. Bakom den något lägre marginalen ligger en ökad konkurrens i marknaden, framför allt i Sverige och Finland, samt ökade råmaterialpriser, vilket balanserades av en förbättrad effektivitet samt genomförda kostnadsbesparingar.

Utfall 2018
Bild
9,9 percent

Finansiellt mål - Kapitalstruktur

Inwidos nettoskuld i förhållande till operationell EBITDA ska, med undantag för tillfälliga avvikelser, ej överstiga 2,5 gånger.

Kommentarer

Nettoskulden i förhållande till operationell EBITDA uppgick till 2,7 gånger (2,1). Den ökade nettoskulden i förhållande till operationell EBITDA jämfört föregående år förklaras främst av förvärv.

Utfall 2018
Bild
2,7 x

Finansiellt mål - Utdelning

Inwidos mål är att till sina aktieägare utbetala en årlig utdelning motsvarande omkring 50 procent av nettovinsten. Hänsyn ska dock tas till Inwidos kapitalstruktur i relation till målsättningen, kassaflöde och framtidsutsikter.

Kommentarer

I linje med utdelningspolicyn, med hänsyn till kapitalstrukturen, föreslår styrelsen att utdelningen för räkenskapsåret 2018 fastställs till 2,50 SEK per aktie (3,50), vilket motsvarar 33 procent av årets redovisade resultat efter skatt.

Utfall 2018
Bild
33 percent
Nettoskuld/Operationell EBITDA

Nettoskuld/Operationell EBITDA

Ett av Inwidos huvudsakliga finansiella nyckeltal avseende balansräkningen är nettoskuld i förhållande till operationell EBITDA (RTM). Inwidos nettoskuld i förhållande till operationell EBITDA ska, med undantag för tillfälliga avvikelser, ej överstiga 2,5 gånger.

Kalender

21
januari
Extra bolagsstämma 2020
5
februari
Bokslutskommuniké januari-december 2019
23
april
Delårsrapport januari-mars 2020
5
maj
Årsstämma 2020
15
juli
Delårsrapport januari-juni 2020
21
oktober
Delårsrapport januari-september 2020

Tyst period

Inwido arrangerar eller deltar generellt inte i några enskilda eller publika möten med media, analytiker eller investerare vid perioden från den 30e kalenderdagen före publicering tills den finansiella rapporten publicerats. Detta är den så kallade tysta perioden.
 

Kontakt

Peter Welin

CFO och vice VD
+46 (0)10 451 45 52
peter.welin@inwido.com