Ersättningar och ersättningsutskott

Ersättningar till styrelsens ledamöter beslutas årligen av årsstämman. För ledamöter som är anställda i bolaget utgår inget styrelsearvode.

Styrelsen i Inwido har även inrättat ett särskilt ersättningsutskott. Ersättningsutskottet har dels en rådgivande, dels en beredande funktion för beslutsärenden innan behandling och beslut sker i Inwidos styrelse. Ersättningsutskottet arbetar enligt en arbetsordning som antagits av styrelsen. De huvudsakliga uppgifterna för ersättningsutskottet är att bereda styrelsens beslut i frågor som rör ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, följa och utvärdera program för rörlig ersättning till bolagsledningen samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Inwido.

Ersättningar och villkor för ledande befattningshavare i Inwido ska utgå i enlighet med de riktlinjer (se protokoll från stämman) som antagits av årsstämman i Inwido.

Detaljerad information om ersättningar 2019 finns i Inwidos årsredovisning 2019, not 8.