Revisor och revisionsutskott

Styrelsen för Inwido har utsett ett revisionsutskott i syfte att ge arbetet med redovisning och revision ett särskilt forum. I revisionsutskottet ingår Georg Brunstam, Henriette Schütze och Anders Wassberg. Ordförande är Georg Brunstam. Huvuduppgifterna för revisionsutskottet, som arbetar enligt en av styrelsen fastställd arbetsordning, är att övervaka Bolagets och Koncernens finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i dess interna kontroller, internrevision och riskhantering samt informera sig om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma huruvida revisorn tillhandahåller Inwido andra tjänster än revisionstjänster.

Revisionsutskottet ska vidare bistå valberedningen vad gäller val av revisorer. Revisionsutskottet har återkommande kontakter med Inwidos revisor i syfte att skapa ett löpande menings- och informationsutbyte mellan styrelsen och revisorn i revisionsfrågor.

Årsstämman 2019 valde KPMG AB som revisor fram till årsstämman 2020. KPMG AB representeras av Thomas Forslund. Thomas Forslund har inga uppdrag i bolag som står nära Inwidos större ägare eller verkställande direktör.