Bolagsordning

Bolagsordning antagen vid extra bolagsstämma den 8 juli 2014

§ 1. Firma
Bolagets firma är Inwido AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2. Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

§ 3. Verksamhet
Bolaget ska direkt och indirekt genom dotterbolag bedriva verksamhet i form av tillverkning och försäljning av fönster, dörrar och andra snickeriprodukter samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 200 000 000 kronor och högst 800 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 50 000 000 st. och högst 200 000 000 st.

§ 6. Styrelse
Styrelsen ska bestå av 3 – 10 ledamöter.

§ 7. Revisorer
Högst två revisorer med högst två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag ska utses.

§ 8. Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

§ 9. Föranmälan
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.
Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 10. Årsstämma
Årsstämma ska hållas i Malmö.
På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4.Val av en eller två justeringsmän.
5.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7.Beslut om

  • a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  • b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; samt
  • c. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktör.

8.Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
9.Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10Val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag.
11.Annat ärende, som ankommer på stämman i enlighet med aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår (1 januari – 31 december).

§ 12. Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.