Årsstämma 2020

Beslut vid Inwidos årsstämma 2020

Inwido AB (publ):s årsstämma 2020 avhölls tisdagen den 5 maj 2020, i Malmö Börshus. På stämman fattades följande huvudsakliga beslut.

Val av styrelse och revisorer

Till styrelseledamöter omvaldes Georg Brunstam, Kerstin Lindell, Henriette Schütze, Christer Wahlquist och Anders Wassberg. Benny Ernstson hade avböjt omval. Som styrelsens ordförande omvaldes Georg Brunstam. KPMG omvaldes till revisor och auktoriserade revisorn Linda Bengtsson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Arvode

Arvode till styrelsen beslutades utgå oförändrat med 275 000 kronor till styrelseledamot som inte är anställd i bolaget och 580 000 kronor till styrelsens ordförande. Det beslutades att särskilt arvode för utskottsarbete ska utgå oförändrat med 50 000 kronor till ledamot i revisionsutskottet, 130 000 kronor till revisionsutskottets ordförande samt 25 000 kronor vardera till ledamot och ordförande i ersättningsutskottet.

Utdelning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2019 samt att bolagets medel till förfogande ska balanseras i ny räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om att riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att ersättningar och villkor för ledande befattningshavare ska vara baserade på lokala marknadsmässiga villkor och utgöras av en avvägd blandning av fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och övriga förmåner. Rörlig kontantersättning ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och ska vara maximerad till 50 % av totala fasta kontantlönen under mätperioden för de aktuella målen. Fast kontantlön under uppsägningstiden och eventuellt avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för 18 månader för VD och tolv månader för övriga ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att fram till årsstämman 2021 fatta beslut om nyemission av högst 5 796 752 aktier i bolaget, motsvarande 10 procent av bolagets aktiekapital. Emission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och mot kontant betalning, genom kvittning eller apport. Syftet med bemyndigandet är att förstärka bolagets möjligheter att genomföra eller finansiera företagsförvärv eller att i samband därmed stärka bolagets kapitalbas.