Årsstämma 2021

Beslut vid Inwidos årsstämma 2021

 

 

För att minska risken för spridning av covid-19 genomfördes Inwido AB (publ):s årsstämma torsdagen den 6 maj 2021 enbart genom poströstning, med stöd av tillfälliga lagregler. På årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för den tidsperiod som redovisningen avser.

Val av styrelse och revisorer
Till styrelseledamöter omvaldes Kerstin Lindell, Henriette Schütze, Christer Wahlquist och Anders Wassberg samt nyvaldes Per Bertland. Georg Brunstam hade avböjt omval. Som styrelsens ordförande nyvaldes Per Bertland. KPMG omvaldes till revisor och auktoriserade revisorn Linda Bengtsson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Arvode
Arvode till styrelsen beslutades utgå med 300 000 kronor till styrelseledamot som inte är anställd i bolaget och 700 000 kronor till styrelsens ordförande. Det beslutades att särskilt arvode för utskottsarbete ska utgå oförändrat med 50 000 kronor till ledamot i revisionsutskottet, 130 000 kronor till revisionsutskottets ordförande samt 25 000 kronor vardera till ledamot och ordförande i ersättningsutskottet.

Utdelning
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning med 4,50 kronor per aktie och att avstämningsdag är måndagen den 10 maj 2021. Därmed beräknas utdelningen komma att utbetalas av Euroclear Sweden AB med start fredagen den 14 maj 2021.

Instruktion för valberedningen
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att anta en reviderad instruktion för valberedningen att gälla tills vidare, med justeringar huvudsakligen i syfte att förtydliga förutsättningarna och processen för utseende av representanter till valberedningen.

Godkännande av ersättningsrapport
Årsstämman godkände styrelsens förslag till ersättningsrapport.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen i syfte att möjliggöra för styrelsen att besluta om fullmaktsinsamling och poströstning vid framtida bolagsstämmor samt i syfte att anpassa bolagsordningen i förhållande till tidigare genomförda lagändringar.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fram till årsstämman 2022 fatta beslut om nyemission av högst 5 796 752 aktier i bolaget, motsvarande 10 procent av bolagets aktiekapital. Emission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och mot kontant betalning, genom kvittning eller apport. Syftet med bemyndigandet är att förstärka bolagets möjligheter att genomföra eller finansiera företagsförvärv eller att i samband därmed stärka bolagets kapitalbas.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, innefattande emission och överlåtelse av högst 235 000 teckningsoptioner till cirka 40 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Inwido-koncernen. Överlåtelse ska ske till marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, och tilldelning ska ske enligt de principer som anges i styrelsens förslag. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en ny aktie i Inwido till ett pris motsvarande 125 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholms officiella kurslista under perioden från och med den 28 april 2021 till och med den 6 maj 2021. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioderna från och med den 1 augusti 2024 till och med 31 augusti 2024, från och med den 15 februari 2025 till och med den 15 mars 2025, från och med den 1 augusti 2025 till och med den 31 augusti 2025, från och med den 15 februari 2026 till och med den 15 mars 2026 samt från och med den 1 augusti 2026 till och med den 31 augusti 2026. Den maximala utspädningseffekten av programmet är cirka 0,4 procent av aktierna och rösterna i bolaget vid fullt utnyttjande.