Årsstämma 2022

Beslut vid Inwidos årsstämma 2022

Inwido AB (publ):s årsstämma 2022 avhölls torsdagen den 5 maj 2022, på Elite Hotell Savoy i Malmö. På stämman fattades följande huvudsakliga beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för den tidsperiod som redovisningen avser.

Val av styrelse och revisorer

Till styrelseledamöter omvaldes Per Bertland, Kerstin Lindell, Henriette Schütze, Christer Wahlquist och Anders Wassberg. Som styrelsens ordförande omvaldes Per Bertland. KPMG omvaldes till revisor och auktoriserade revisorn Linda Bengtsson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Arvode

Arvode till styrelsen beslutades utgå med 325 000 kronor till styrelseledamot som inte är anställd i bolaget och 750 000 kronor till styrelsens ordförande. Det beslutades att särskilt arvode för utskottsarbete ska utgå oförändrat med 50 000 kronor till ledamot i revisionsutskottet, 130 000 kronor till revisionsutskottets ordförande samt 25 000 kronor vardera till ledamot och ordförande i ersättningsutskottet.  

Arvode till revisor beslutades utgå enligt särskilt därom träffad överenskommelse.

Utdelning

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning med 6,15 kronor per aktie och att avstämningsdag ska vara måndagen den 9 maj 2022. Därmed beräknas utdelningen komma att utbetalas av Euroclear Sweden AB med start torsdagen den 12 maj 2022.

Godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman godkände styrelsens förslag till ersättningsrapport.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman om reviderade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, i huvudsak motsvarande gällande riktlinjer men med mindre justeringar avseende målen för rörlig kontantersättning. 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fram till årsstämman 2023 fatta beslut om nyemission av högst 5 796 752 aktier i bolaget, motsvarande 10 procent av bolagets aktiekapital. Emission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och mot kontant betalning, genom kvittning eller apport. Syftet med bemyndigandet är att förstärka bolagets möjligheter att genomföra eller finansiera företagsförvärv eller att i samband därmed stärka bolagets kapitalbas.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, innefattande emission och överlåtelse av högst 160 000 teckningsoptioner till cirka 20 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Inwido-koncernen. Programmet motsvarar huvudsakligen det långsiktiga incitamentsprogram som antogs av årsstämman 2021. Överlåtelse av teckningsoptioner ska ske till marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, och tilldelning ska ske enligt de principer som anges i styrelsens förslag. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en ny aktie i Inwido till ett pris motsvarande 125 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholms officiella kurslista under perioden från och med den 9 maj 2022 till och med den 13 maj 2022. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioderna från och med den 1 augusti 2025 till och med 31 augusti 2025, från och med den 1 augusti 2026 till och med den 31 augusti 2026 samt från och med den 1 augusti 2027 till och med den 31 augusti 2027. Den maximala utspädningseffekten av programmet är cirka 0,28 procent av aktierna och rösterna i bolaget vid fullt utnyttjande. Det långsiktiga incitamentsprogram som antogs av årsstämman 2021 motsvarar en total utspädningseffekt om ca 0,40 procent, vilket innebär att programmen sammantaget kan medföra en maximal utspädningseffekt om ca 0,68 procent.