Årsstämma 2024

Årsstämma i Inwido AB äger rum torsdagen den 16 maj 2024 i Malmö.

Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman om begäran har kommit in till styrelsen senast den 28 mars 2024. Förslag till valberedningen ska ha inkommit till styrelsen senast den 16 mars. 

Begäran ska ställas till styrelsen för Inwido AB och skickas till agm@inwido.com eller med post till Inwido AB, Att. Peter Welin, Engelbrektsgatan 15, 211 33 Malmö.

Anmälan:

Ex. 19610705-xxxx

Ange e-post adress så att vi kan skicka en bekräftelse på din anmälan

De uppgifter ni lämnar kommer enbart att användas i samband med årsstämman och därvid erforderlig registrering och bearbetning för upprättande av röstlängd

 - För aktieägare som inte har möjlighet att delta i stämman kan ett ombud befullmäktigas att utöva dennes rätt vid bolagstämman. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas före stämman. Fullmaktformulär finns tillgängligt på bolaget och här