Extra bolagsstämma 2020

Inwido AB (publ) (org.nr 556633-3828) arrangerade extra bolagsstämma tisdagen den 21 januari 2020 kl. 16.00 på Inwidos huvudkontor, Engelbrektsgatan 15 i Malmö. 

Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja Kerstin Lindell och Christer Wahlquist som nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till följd av extra bolagsstämmans beslut utgörs Inwidos styrelse utöver arbetstagarrepresentanterna nu av Georg Brunstam (ordförande), Benny Ernstson, Kerstin Lindell, Henriette Schütze, Christer Wahlquist och Anders Wassberg.

Den extra bolagsstämman beslutade därutöver att styrelsearvodet (inklusive ersättning för utskottsarbete) per styrelseledamot enligt årsstämmans beslut den 3 maj 2019 fortsatt ska gälla samt att arvode för tillträdande styrelseledamöter ska utgå pro rata för respektive ledamots faktiska tjänstgöringsperiod jämförd med hela perioden från årsstämman 2019 till slutet av nästa årsstämma.

Christer and Kerstin