Affärsutvecklingsrisker

Risker förknippade med affärsutveckling såsom företagsförvärv och koncernens långsiktiga strategiska inriktning.

I samband med förvärv finns det en risk för att det uppstår verksamhetsrisker förknippade med de förvärvade bolagen. Etableringar på nya marknader kan också medföra oförutsedda kostnader för Inwido. Utöver bolagsspecifika och geografiska risker kan det förvärvade företagets relationer med nyckelpersoner, kunder och leverantörer komma att påverkas negativt. Det finns också en risk att integrationsprocesser kan komma att ta längre tid än beräknat, bli mer kostsamma än förväntat samt att beräknade synergier helt eller delvis uteblir. Detta kan medföra att de tillgångsvärden som är hänförliga till förvärven (goodwill) inte kan realiseras och följaktligen kan behöva skrivas ned.

Body Second

Inwido har utvecklat rutiner för analys, genomförande, uppföljning och integration av förvärv, inklusive så kallad due diligence. Risker förknippade med koncernens långsiktiga planering hanteras i första hand en gång om året då styrelsen fastställer koncernens strategiska plan.