Finansiella kreditrisker

Kreditrisker i finansförvaltningen relaterar främst till sannolikheten för finansiella förluster som härrör från motparters oförmåga att uppfylla avtalsenliga förpliktelser som uppstår från finansiella transaktioner eller instrument.

Management/Exposure

Finansiella kreditrisker begränsas genom att använda sig av motparter med en hög kreditvärdighet och som företrädesvis deltar i koncernens medel- långa och långfristiga finansiering.

Under det föregående räkenskapsåret inträffade inga kreditförluster till följd av investeringar i likvida medel eller finansiella instrument.