Finansierings- och likviditetsrisker

Med finansierings- och likviditetsrisk avses risken att refinansiering av förfallande lån försvåras eller blir kostsam samt att betalningsförpliktelser inte kan uppfyllas till följd av otillräcklig likviditet eller svårigheter att erhålla extern finansiering.

Management/Exposure

Inwido strävar efter god planering och framförhållning avseende finansieringsfrågor med målet att Inwido alltid kommer att erbjudas kostnads- effektiv finansiering till goda marknadsvillkor för jämförbara låntagare. För att säkerställa god betalningsförmåga är Inwidos mål att det ska finnas likviditet eller kreditfaciliteter i tillräcklig utsträckning. Koncernens skuldsättningsgrad samt prognoser för koncernens likviditet följs upp kontinuerligt. Se not 2, Inwido årsredovisning 2020.