Företagsstyrnings- och policyrisker

Risker förknippade med att befattningshavare i koncernen fattar beslut som inte överensstämmer med Inwidos strategi, interna riktlinjer och policydokument. Vidare kan anställda inom Inwido och andra personer som är närstående till Inwido, liksom dess kunder och leverantörer, utföra handlingar som är oetiska, brottsliga (t.ex. brott mot tillämplig korruptions- och mutlagstiftning) eller på annat sätt strider mot tillämpliga lagar och regler eller Inwidos interna riktlinjer och policydokument.

Om Inwidos internkontroll och andra åtgärder för att säkerställa att lagar, regler, interna riktlinjer och policydokument efterlevs visar sig vara otillräckliga kan Inwidos renommé komma att skadas och dess verksamhet, finansiella ställning och resultat påverkas negativt.

Body Second

Inwido utvecklar löpande interna kontrollrutiner. Exempel på dessa är arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören, rapporteringsinstruktioner samt Inwidos uppförandekod.