Försäkringsrisker

Försäkringsrisken avser de kostnader Inwido kan drabbas av på grund av ett otillräckligt försäkringsskydd avseende produkt, egendom, avbrott, ansvar, miljö, transport, liv och pensioner.

Body Second

Koncernen har ett samordnat program för försäkringar och tecknar försäkringar i den mån det bedöms affärsmässigt motiverat. Samtidigt pågår ett ständigt arbete med att minimera riskerna i verksamheten genom proaktiva åtgärder. Även Inwidos ledande befattningshavare och styrelseledamöter har ett försäkringsskydd. Inwido gör bedömningen att försäkringsskyddet är ändamålsenligt för de risker som verksamheten vanligtvis kan vara förenad med. Det finns givetvis ingen garanti att Inwido inte kommer att ådra sig förluster utöver vad dessa försäkringsskydd täcker.