Humankapitalrisk

Det är viktigt för Inwido att kunna attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Förlust av nyckelpersoner kan påverka koncernens intjäningsförmåga på ett negativt sätt.

Body Second

Inwido arbetar aktivt för att säkerställa återväxten och identifiera framtida ledare. Ledande befattningshavare utvärderas regelbundet i syfte att iden- tifiera behov av löpande fortbildning och kompetensutveckling. Förutom marknadsmässig lönesättning har Inwido också olika former av incita- mentsprogram för nyckelpersoner inom koncernen.