Politiska beslut

Politiska beslut kan påverka efterfrågan i både positiv och negativ riktning. Politiska beslut inkluderar bland annat förändringar i skattelagstiftning i länder i vilka Inwido har verksamhet. Förändring av beskattning och subventioner av bostäder och bostadsbyggande kan i förlängningen påverka efterfrågan på Inwidos produkter och tjänster. Vidare kan förändrade normer och regler avseende bostadsbyggande ställa krav på förändrat produktutbud på specifika marknader.

Management/Exposure

Koncernen är huvudsakligen verksam i länder där risken för politiska beslut som drastiskt förändrar marknadsförutsättningarna bedöms som relativt låg. Vidare är Inwido engagerade i lokala branschorganisationer, vilket ofta i ett tidigt skede ger Inwido en god insyn i omvärldsförändringar som kan påverka Inwidos affärsverksamhet.