Ränterisker

Med ränterisk avses hur förändringar i marknadsräntorna påverkar kassaflödet och resultatet i koncernen samt värdet på finansiella instrument.

Management/Exposure

Hanteringen av koncernens ränteexponering är centraliserad, vilket innebär att den centrala ekonomifunktionen ansvarar för att identifiera och hantera denna exponering enligt den av styrelsen antagna finanspolicyn. Inwido strävar efter att uppnå en god spridning av ränteförfall för att undvika att stora lånevolymer är föremål för ränteomsättning vid samma tidpunkt.

Inwidos kortfristiga ränteexponering (aggregerade positioner med
en återstående vägd genomsnittslängd <1 år) ska ligga mellan 50 och 80 procent av den totala skuldportföljen exklusive kortfristig säsongsrelaterad skuld.

Den genomsnittliga räntebindningen på koncernens bruttoupplåning, inklusive effekterna av räntederivat, får uppgå till maximalt tre år.