Risk förknippad med IT-system

Inwidos förmåga att på ett effektivt och säkert sätt hantera försäljning och annan affärskritisk verksamhet är beroende av att Inwidos IT-system och processer fungerar väl och utan avbrott. Sådana system kan störas av bl.a. mjukvarufel, datavirus, dataintrång, sabotage och fysiska skador. Inom Inwido används flera olika affärssystem. Merparten av dessa är specialanpassade och kommunicerar inte med varandra, något som medför visst dubbelarbete och ökad risk för misstag i samband med t.ex. koncernintern försäljning. Specialanpassade affärssystem kan även innebära att Inwido är beroende av extern och intern nyckelkompetens samt att tillgången till extern kompetens avseende koncernens affärssystem är begränsad.

Body Second

Inwido arbetar successivt med att gradvis ersätta branschunika och bolagsspecifika affärssystem med mer generella och gemensamma affärssystem. Detta för att bland annat öka drift- och informationssäkerhet, samt minska sårbarheten avseende tillgång på intern och extern systemkompetens.