Risk förknippad med IT-system

Inwidos förmåga att effektivt och säkert bedriva sin verksamhet är avhängigt av att Inwidos IT-system och processer fungerar väl och utan störningar. Exempelvis kan en incident på finansiella IT-system påverka Inwidos möjlighet att rapportera och säkerställa korrekt resultat. Riskerna kopplade till området cybersäkerhet ökar vilket också kan få betydande påverkan på Inwidos verksamhet. Information som inte hanteras korrekt riskerar att delas med obehöriga, gå förlorad eller ändras. Därutöver sätter EU:s dataskyddsförordning (GDPR) krav på behandling av personuppgifter.  

 

Body Second

För att Inwido ska kunna säkerställa verksamhetens tillgänglighet, integritet och sekretess använder Inwido ett riskstyrt arbetssätt och ledningssystem för informationssäkerhet (ISMS), samt en kombination av policyer och riktlinjer baserat på kraven i ISO 27001. Program för att kontrollera efterlevnad av policyer och riktlinjer samt ge praktiskt stöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete kompletterar obligatorisk digitalt lärande för medvetenhet om riskerna kring cybersäkerhet. Inwido bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete för att öka beredskapen att snabbt upptäcka och bemöta ett intrång. Forum för cybersäkerhet och behandling av personuppgifter har upprättats i syfte att dela erfarenheter och koordinera nödvändiga aktiviteter för att säkra regelefterlevnad.