Risk för kundförluster

Risken att koncernens kunder inte uppfyller sina åtaganden att erlägga betalning avseende kundfordringar utgör en kundkreditrisk.

Body Second

Inwido minskar motpartsrisken relaterad till kunder genom att till-
lämpa Inwidos kreditpolicy. Koncernens kunder kreditkontrolleras varvid information om kundernas finansiella ställning inhämtas från olika kreditupplysningsföretag. Risken för kreditförluster begränsas också genom kreditförsäkringar, som täcker merparten av Inwidos försäkringsbara kundfordringar. Bankgaranti eller annan säkerhet krävs av kunder med låg kreditvärdighet eller otillräcklig kredithistorik. Vidare analyseras kundfordringarna kontinuerligt utifrån en åldersanalys. Kreditriskbedömningen hanteras primärt av respektive affärsenhet.

På balansdagen föreligger ingen signifikant koncentration av kund- kreditexponering. Se not 2, Inwidos årsredovisning.