Riskhantering

Inwido definierar risk som något som kan påverka Inwidos måluppfyllelse på ett negativt sätt. Risk är en naturlig del av all affärsverksamhet, men risk kan hanteras och det är koncernledningens ansvar att säkerställa att risker identifieras och hanteras. Detta kräver i sin tur en effektiv och strukturerad riskhanteringsprocess. Inwidos övergripande mål med riskhanteringen är att säkerställa en systematisk metod för att identifiera risker och för att säkerställa deras hantering på ett tidigt stadium. Vidare är målet att göra riskhanteringen till en naturlig del av den dagliga verksamheten genom att skapa en kultur och medvetenhet om risker hos samtliga anställda och en kunskap om hur man hanterar risker för att uppnå affärsmålen. 

Bild
Risk management

Finansiella risker

Finansiella kreditrisker

Risk

Kreditrisker i finansförvaltningen relaterar främst till sannolikheten för finansiella förluster som härrör från motparters oförmåga att uppfylla avtalsenliga förpliktelser som uppstår från finansiella transaktioner eller instrument.

Hantering/Exponering

Finansiella kreditrisker begränsas genom att använda sig av motparter med en hög kreditvärdighet och som företrädesvis deltar i koncernens medellånga och långfristiga finansiering.

Under det föregående räkenskapsåret inträffade inga kreditförluster till följd av investeringar i likvida medel eller finansiella instrument.

Valutarisker

Risk

Transaktionsexponering

Koncernen är utsatt för valutarisk i form av transaktionsexponering som uppstår vid köp och försäljning av varor och tjänster i andra valutor än respektive koncernföretags lokala valuta.

Omräkningsexponering

När affärsenheternas balansräkningar i lokal valuta omräknas till svenska kronor uppstår en omräkningsdifferens, som beror på att innevarande år omräknas till en annan bokslutskurs än föregående år. Resultaträkningen omräknas till genomsnittskursen under året medan balansräkningen omräknas till kursen den 31 december. Omräkningsexponeringen utgör den risk som omräkningsdifferensen representerar i form av förändringen i det egna kapitalet.

Hantering/Exponering

Koncernen följer en av styrelsen antagen finanspolicy. Transaktionsexponeringen ska i första hand minimeras genom interna åtgärder såsom matchning av flöden och val av faktureringsvaluta. Valutaklausuler kan användas om det är avtalsmässigt transparent och möjligt att följa upp för att säkerställa att koncernen inte exponeras för några dolda valutarisker. I andra hand ska finansiella instrument användas för att reducera valutarisker.

Valutasäkring sker med en löptid upp till 12 månader och bygger på den senaste tillgängliga prognosen. Valutasäkringar skall uppfylla följande förhållanden med en tillåten avvikelse på cirka +/- 20 procentenheter:

Valutarisker

Avtalade framtida betalningar för anläggningstillgångar i utländsk valuta kan säkras upp till hela kostnaden.

Ingen valutasäkring är nödvändig om netto-exponeringen för någon enskild valuta är mindre än motsvarande 1 miljon euro på årsbasis.

Omräkningsexponering

Koncernen säkrar inte denna risk. En årlig analys genomförs avseende utvecklingen av omräkningsexponeringen samt riskerna relaterade till denna.  Se not 2, Inwidos årsredovisning. 

Ränterisker

Risk

Med ränterisk avses hur förändringar i marknadsräntorna påverkar kassaflödet och resultatet i koncernen samt värdet på finansiella instrument.

Hantering/Exponering

Hanteringen av koncernens ränteexponering är centraliserad, vilket innebär att den centrala ekonomifunktionen ansvarar för att identifiera och hantera denna exponering enligt den av styrelsen antagna finanspolicyn. Inwido strävar efter att uppnå en god spridning av ränteförfall för att undvika att stora lånevolymer är föremål för ränteomsättning vid samma tidpunkt.

Inwidos kortfristiga ränteexponering (aggregerade positioner med
en återstående vägd genomsnittslängd <1 år) ska ligga mellan 50 och 80 procent av den totala skuldportföljen exklusive kortfristig säsongsrelaterad skuld.

Den genomsnittliga räntebindningen på koncernens bruttoupplåning, inklusive effekterna av räntederivat, får uppgå till maximalt tre år.

Finansierings- och likviditetsrisker

Risk

Med finansierings- och likviditetsrisk avses risken att refinansiering av förfallande lån försvåras eller blir kostsam samt att betalningsförpliktelser inte kan uppfyllas till följd av otillräcklig likviditet eller svårigheter att erhålla extern finansiering.

Hantering/Exponering

Inwido strävar efter god planering och framförhållning avseende finansieringsfrågor med målet att Inwido alltid kommer att erbjudas kostnads- effektiv finansiering till goda marknadsvillkor för jämförbara låntagare. För att säkerställa god betalningsförmåga är Inwidos mål att det ska finnas likviditet eller kreditfaciliteter i tillräcklig utsträckning. Koncernens skuldsättningsgrad samt prognoser för koncernens likviditet följs upp kontinuerligt. Se not 2, Inwidos årsredovisning.

Operationella risker

Risk för kundförluster

Risk

Risken att koncernens kunder inte uppfyller sina åtaganden att erlägga betalning avseende kundfordringar utgör en kundkreditrisk.

Hantering/Exponering

Inwido minskar motpartsrisken relaterad till kunder genom att till-
lämpa Inwidos kreditpolicy. Koncernens kunder kreditkontrolleras varvid information om kundernas finansiella ställning inhämtas från olika kreditupplysningsföretag. Risken för kreditförluster begränsas också genom kreditförsäkringar, som täcker merparten av Inwidos försäkringsbara kundfordringar. Bankgaranti eller annan säkerhet krävs av kunder med låg kreditvärdighet eller otillräcklig kredithistorik. Vidare analyseras kundfordringarna kontinuerligt utifrån en åldersanalys. Kreditriskbedömningen hanteras primärt av respektive affärsenhet.

På balansdagen föreligger ingen signifikant koncentration av kund- kreditexponering. Se not 2, Inwidos årsredovisning. 

Risk för reklamationer och produktansvar

Risk

Inwido kan drabbas av kostnader för att rätta till fel i levererade produkter och i förekommande fall installation samt eventuella skadeståndsansvar rörande person och egendom.

Hantering/Exponering

Inwido eftersträvar att begränsa dessa risker genom att följa lokalt anpassade rutiner för kvalitetssäkring samt genom omfattande tester av koncernens produkter. Under 2023 uppgick reklamationskostnaderna till 2,0 (1,8) procent av nettoomsättningen.

Humankapitalrisk

Risk

Det är viktigt för Inwido att kunna attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Förlust av nyckelpersoner kan påverka koncernens intjäningsförmåga på ett negativt sätt.

Hantering/Exponering

Inwido arbetar aktivt för att säkerställa återväxten och identifiera framtida ledare. Ledande befattningshavare utvärderas regelbundet i syfte att identifiera behov av löpande fortbildning och kompetensutveckling. Förutom marknadsmässig lönesättning har Inwido också olika former av incitamentsprogram för nyckelpersoner inom koncernen.

Risk för driftstopp

Risk

Inwido kan av olika skäl såsom haveri, brand, strejker och naturkatastrofer, drabbas av driftstopp.

Hantering/Exponering

Inwido genomför tillsammans med försäkringsrådgivare regelbundna riskinspektioner av tillverkande enheter. Resultat av dessa inspektioner används för att vidta förebyggande åtgärder för att minska risken för avbrott och olyckor i verksamheten. Inwido har till viss del möjlighet att flytta produktion till andra enheter, främst inom respektive marknad, ifall någon enhet skulle slås ut.

Inwido strävar också efter ett väl fungerande samarbete med de lokala fackliga organisationerna, vilket minskar risken för konflikter och strejker.

Affärsutvecklingsrisker

Risk

Risker förknippade med affärsutveckling såsom företagsförvärv och koncernens långsiktiga strategiska inriktning.

I samband med förvärv finns det en risk för att det uppstår verksamhetsrisker förknippade med de förvärvade bolagen. Etableringar på nya marknader kan också medföra oförutsedda kostnader för Inwido. Utöver bolagsspecifika och geografiska risker kan det förvärvade företagets relationer med nyckelpersoner, kunder och leverantörer komma att påverkas negativt. Det finns också en risk att integrationsprocesser kan komma att ta längre tid än beräknat, bli mer kostsamma än förväntat samt att beräknade synergier helt eller delvis uteblir. Detta kan medföra att de tillgångsvärden som är hänförliga till förvärven (goodwill) inte kan realiseras och följaktligen kan behöva skrivas ned.

Hantering/Exponering

Inwido har utvecklat rutiner för analys, genomförande, uppföljning och integration av förvärv, inklusive så kallad due diligence. Risker förknippade med koncernens långsiktiga planering hanteras i första hand en gång om året då styrelsen fastställer koncernens strategiska plan.

Risk förknippad med produktutveckling

Risk

Inwidos uthålliga intjäning och konkurrenskraft är delvis beroende av förmågan att utveckla och sälja nya innovativa produkter och lösningar som efterfrågas av kunderna. Under senare år har marknadskraven ökat bland annat vad gäller produkternas energiprestanda. Omfattande och framgångsrik produktutveckling från konkurrenters sida kan medföra risker i form av försämrad försäljning för Inwido, liksom att Inwido i framtiden måste investera betydande ytterligare belopp i egen produktutveckling. Vidare kan företag som för närvarande arbetar inom närliggande områden bestämma sig för att etablera sig inom Inwidos verksamhetsområden.

Hantering/Exponering

Genom Inwidos starka marknadsnärvaro fångas förändringar, trender och nya krav upp från kunder och andra intressenter, vilket ligger till grund för en fokuserad satsning på en kontinuerlig vidareutveckling av produktportföljen. En viktig del av Inwidos strategi är att utveckla nya produkter inom de områden Inwido bedömer som viktiga för en fortsatt tillväxt och för att bevaka marknadsandelar. 

Företagsstyrnings- och policyrisker

Risk

Avser risker förknippade med att befattningshavare i koncernen fattar beslut som inte överensstämmer med Inwidos strategi, interna riktlinjer och policydokument. Vidare kan anställda inom Inwido och andra personer som är närstående till Inwido, liksom dess kunder och leverantörer, utföra handlingar som är oetiska, brottsliga (t.ex. brott mot tillämplig korruptions- och mutlagstiftning) eller på annat sätt strider mot tillämpliga lagar och regler eller Inwidos interna riktlinjer och policydokument.

Om Inwidos internkontroll och andra åtgärder för att säkerställa att lagar, regler, interna riktlinjer och policydokument efterlevs visar sig vara otillräckliga kan Inwidos renommé komma att skadas och dess verksamhet, finansiella ställning och resultat påverkas negativt.

Hantering/Exponering

Inwido utvecklar löpande interna kontrollrutiner. Exempel på dessa är arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören, instruktioner för lokala verkställande direktörer, rapporteringsinstruktioner samt Inwidos uppförandekod.

Försäkringsrisker

Risk

Försäkringsrisken avser de kostnader Inwido kan drabbas av på grund av ett otillräckligt försäkringsskydd avseende produkt, egendom, avbrott, ansvar, miljö, transport, liv och pensioner.

Hantering/Exponering

Koncernen har ett samordnat program för försäkringar och tecknar försäkringar i den mån det bedöms affärsmässigt motiverat. Samtidigt pågår ett ständigt arbete med att minimera riskerna i verksamheten genom proaktiva åtgärder. Även Inwidos ledande befattningshavare och styrelseledamöter har ett försäkringsskydd. Inwido gör bedömningen att försäkringsskyddet är ändamålsenligt för de risker som verksamheten vanligtvis kan vara förenad med. Det finns givetvis ingen garanti att Inwido inte kommer att ådra sig förluster utöver vad dessa försäkringsskydd täcker.

Risk förknippad med IT-system

Risk

Inwidos förmåga att effektivt och säkert bedriva sin verksamhet är avhängigt av att Inwidos IT-system och processer fungerar väl och utan störningar. Exempelvis kan en incident på finansiella IT-system påverka Inwidos möjlighet att rapportera och säkerställa korrekt resultat. Riskerna kopplade till området cybersäkerhet ökar vilket också kan få betydande påverkan på Inwidos verksamhet. Information som inte hanteras korrekt riskerar att delas med obehöriga, gå förlorad eller ändras. Därutöver sätter EU:s dataskyddsförordning (GDPR) krav på behandling av personuppgifter.  

 

Hantering/Exponering

För att Inwido ska kunna säkerställa verksamhetens tillgänglighet, integritet och sekretess använder Inwido ett riskstyrt arbetssätt och ledningssystem för informationssäkerhet (ISMS), samt en kombination av policyer och riktlinjer baserat på kraven i ISO 27001. Program för att kontrollera efterlevnad av policyer och riktlinjer samt ge praktiskt stöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete kompletterar obligatorisk digitalt lärande för medvetenhet om riskerna kring cybersäkerhet. Inwido bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete för att öka beredskapen att snabbt upptäcka och bemöta ett intrång. Forum för cybersäkerhet och behandling av personuppgifter har upprättats i syfte att dela erfarenheter och koordinera nödvändiga aktiviteter för att säkra regelefterlevnad.

Risk förknippad med leverantörer

Risk

Inwidos produkter består av komponenter från flera olika leverantörer. För att kunna tillverka, sälja och leverera produkter är Inwido beroende av att externa leverantörer uppfyller överenskomna krav vad gäller exempelvis mängd, kvalitet och leveranstider. Felaktiga, försenade eller uteblivna leveranser från leverantörer kan innebära att Inwidos leveranser i sin tur försenas eller måste avbrytas, blir bristfälliga eller felaktiga.

Inwido har inte full insyn i sina leverantörers verksamhet och kan följaktligen endast i begränsad omfattning kontrollera att Inwidos arbete för att leverantörernas verksamhet ska bedrivas på ett hållbart och ansvarsfullt sätt får genomslag. Inwido är därför även utsatt för risken att leverantörer agerar på ett sätt som kan skada Inwidos rykte och varumärken.

Hantering/Exponering

Inwido har nära samarbeten med ledande leverantörer inom respektive komponentgrupp och reducerar även risken för en eventuell beroendeställning genom försörjning via alternativa leverantörer. Vidare har Inwido utarbetade beredskapsplaner för den mest kritiska komponentförsörjningen, och dessa planer granskas årligen. För att säkra tillgången och öka kontrollen av värdekedjan har Inwido även ett antal egna bolag som bland annat tillverkar isolerglas och beslag samt förädlar aluminiumprofiler.

Inwido har åtagit sig ett ansvarsfullt företagande och vill att detta ansvar ska genomsyra hela värdekedjan. Som en del härav kräver Inwido att samtliga större leverantörer tar del av och skriver under Inwidos uppförandekod för affärspartners.

Omvärldsrisker

Marknadsrisk

Risk

Efterfrågan på Inwidos produkter påverkas bland annat av aktiviteten på bostadsmarknaden och det generella konsumentförtroendet. Nybyggnationsmarknaden är mer cyklisk än renoveringsmarknaden. Vid en generell ekonomisk nedgång och lägre byggaktivitet kan efterfrågan på Inwidos produkter och tjänster minska. Politiska beslut kan också ha ett inflytande och påverka kundernas efterfrågan oberoende av konjunkturutvecklingen (se Politiska beslut nedan).

Hantering/Exponering

Inwido har en närvaro i ett stort antal länder och i olika marknadssegment, vilket till viss del balanserar de olika landspecifika riskerna. Vidare sker en majoritet av Inwidos försäljning i den mindre cykliska konsumentmarknaden. Inwidos verksamhet påverkas också positivt av klimatdebatten och de ökande kraven på energieffektivt boende, vilket inte påverkas nämnvärt av konjunkturen.

Konkurrens

Risk

Inwido är verksamt på marknader som främst består av ett stort antal lokala konkurrenter men som även inkluderar företag med gränsöverskridande verksamhet.

Hantering/Exponering

Inwido är Europas ledande leverantör av fönster med en stark marknadsposition i flertalet av sina marknader. Inwido har genom sin storlek en möjlighet att utvinna stordriftsfördelar och dra nytta av ”best practice” inom bland annat inköp, produktutveckling, produktion och processer. Inwido strävar kontinuerligt efter att möta kundernas behov i form av nya innovativa och energieffektiva produkter med attraktiv design. Detta är en av de viktigaste förutsättningarna för koncernens framtida konkurrenskraft.

Råvarupriser

Risk

Inwido är beroende av löpande leveranser av trä, glas, aluminium, beslag med mera. Bristande tillgång kan innebära ökade kostnader och i vissa fall även driftsproblem. Normalt finns det en viss förskjutning mellan justering av inpris och utpris beroende på ingångna avtal på inköps- och kundsidan. Förändrade prisnivåer påverkar Inwidos inköpspriser med en fördröjning på upp till sex månader.

Hantering/Exponering

Inwido har byggt upp mångåriga relationer med sina viktigaste leverantörer. Inwidos centrala inköpsorganisation samordnar inköp av de stora materialslagen. Genom att centralisera inköpen kan Inwido förbättra sin förhandlingsposition och reducera materialkostnaderna.

Politiska beslut

Risk

Politiska beslut kan påverka efterfrågan i både positiv och negativ riktning. Politiska beslut inkluderar bland annat förändringar i skattelagstiftning i länder i vilka Inwido har verksamhet. Förändring av beskattning och subventioner av bostäder och bostadsbyggande kan i förlängningen påverka efterfrågan på Inwidos produkter och tjänster. Vidare kan förändrade normer och regler avseende bostadsbyggande ställa krav på förändrat produktutbud på specifika marknader.

Hantering/Exponering

Koncernen är huvudsakligen verksam i länder där risken för politiska beslut som drastiskt förändrar marknadsförutsättningarna bedöms som relativt låg. Vidare är Inwido engagerade i lokala branschorganisationer, vilket ofta i ett tidigt skede ger Inwido en god insyn i omvärldsförändringar som kan påverka Inwidos affärsverksamhet.

Risk för rättstvister

Risk

Denna risk avser de kostnader som koncernen kan drabbas av som en följd av att driva rättsprocesser, kostnader i samband med förlikning och kostnader för utdömda skadestånd.

Hantering/Exponering

Inwido gör bedömningen att det inte finns några tvister som kan få någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella ställning. Inwido gör i förekommande fall reserveringar för eventuella bedömda förlustrisker.

Skatterisker

Risk

Inwido bedriver verksamhet i flera länder. Verksamheten, inklusive genomförandet av transaktioner mellan koncernbolag, bedrivs i enlighet med Inwidos tolkning av tillämpliga skattelagar, skatteavtal och andra bestämmelser på skatterättens område samt berörda skattemyndigheters krav. Det är inte säkert att Inwidos tolkning av nämnda lagar, avtal, andra bestämmelser samt krav i alla delar är korrekt.

Hantering/Exponering

Inwido arbetar efter riktlinjerna i Inwidos internprispolicy.

Klimatrisker

Risk

Inwidos verksamhet finns i olika länder med olika grad av utsatthet för klimatrisker. Klimatet ändras och skapar nya förutsättningar för den byggda miljön vilket kan innebära ett behov av klimatanpassning av verksamheten.

Hantering/Exponering

 Inwido har observerat vissa indirekta klimatrisker och implementerat klimatanpassningsåtgärder där riskerna bedöms vara väsentliga. Inwido verkar inte i kända högriskområden, men med ändrat klimat kommer nya förutsättningar. Detta arbete kommer att fördjupas ytterligare och efterlevnad mot EU taxonomins krav för klimatanpassning pågår.