Risk för rättstvister

Denna risk avser de kostnader som koncernen kan drabbas av som en följd av att driva rättsprocesser, kostnader i samband med förlikning och kostnader för utdömda skadestånd.

Management/Exposure

Inwido gör bedömningen att det inte finns några tvister som kan få någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella ställning. Inwido gör i förekommande fall reserveringar för eventuella bedömda förlustrisker.