Valutarisker

Transaktionsexponering

Koncernen är utsatt för valutarisk i form av transaktionsexponering som uppstår vid köp och försäljning av varor och tjänster i andra valutor än respektive koncernföretags lokala valuta.

Omräkningsexponering

När affärsenheternas balansräkningar i lokal valuta omräknas till svenska kronor uppstår en omräkningsdifferens, som beror på att innevarande år omräknas till en annan bokslutskurs än föregående år. Resultaträkningen omräknas till genomsnittskursen under året medan balansräkningen omräknas till kursen den 31 december. Omräkningsexponeringen utgör den risk som omräkningsdifferensen representerar i form av förändringen i det egna kapitalet.

Management/Exposure

Koncernen följer en av styrelsen antagen finanspolicy. Transaktionsexponeringen ska i första hand minimeras genom interna åtgärder såsom matchning av flöden och val av faktureringsvaluta. Valutaklausuler kan användas om det är avtalsmässigt transparent och möjligt att följa upp för att säkerställa att koncernen inte exponeras för några dolda valutarisker. I andra hand ska finansiella instrument användas för att reducera valutarisker.

Valutasäkring sker med en löptid upp till 12 månader och bygger på den senaste tillgängliga prognosen. Valutasäkringar skall uppfylla följande förhållanden med en tillåten avvikelse på cirka +/- 20 procentenheter:

Valutarisker

Avtalade framtida betalningar för anläggningstillgångar i utländsk valuta kan säkras upp till hela kostnaden.

Ingen valutasäkring är nödvändig om netto-exponeringen för någon enskild valuta är mindre än motsvarande 1 miljon euro på årsbasis.

Omräkningsexponering

Koncernen säkrar inte denna risk. En årlig analys genomförs avseende utvecklingen av omräkningsexponeringen samt riskerna relaterade till denna.  Se not 2, Inwidos årsredovisning.