Så skapar Inwido inköpskraft

Med storlek kommer styrka. Genom att samordna inköp skapas betydande besparingar för koncernens 28 bolag. Tack vare koncernöverblick och löpande förbättringar skapas inköpssynergier samtidigt som Inwido inspirerar leverantörer till ett ökat hållbarhetsarbete.

Varje år köper Inwidos bolag varor och tjänster för cirka 3,5 miljarder kronor, varav två miljarder kronor rör materialinköp från cirka 700 lever­antörer, centrala för produktion av fönster och dörrar. De största kategorierna är trä, aluminium, glas, beslag och färg som levereras från olika leverantörer inom i huvudsak Europa. Exempelvis kommer cirka 25 procent av varorna från svenska leverantörer, en stor andel glas kommer från Polen, trä från bland annat Sverige, Finland och Baltikum och beslag bland annat från Tyskland.

Genom nära koncernövergripande samarbeten med leverantörer i kombination med lokal försäl­jning, produktion och logistik uppnås en högre intern effektivitet. Genom att ständigt söka ge­mensamma möjligheter kan idéer och stordrifts­fördelar spridas till alla bolag inom koncernen. Det gör att koncernens bolag blir lönsammare och effektivare med Inwido i ryggen, än om de varit helt oberoende.

Inköpsstrategi

Inwidos inköpsstrategi vilar aldrig. Genom att dagligen bidra till att utvärdera, trimma och förbättra både det koncerngemensamma som lokala inköpsarbetet säkerställs ”best practice” i koncernen. Resultatet är lägsta totalkostnad, förbättrat rörelsekapital och inte minst viktigt kortare ledtider och lägre risk i varuförsörjning.

Besparingar, kvalitet och resultatförbättringar

Målsättningen med det koncernövergripande inköpsarbetet är att årligen sänka kostnader för inköp, samtidigt som minst 97 procent av lever­anserna, vilket är på eller över kundernas krav, ska ske på utsatt tid och enligt noll-felsprincipen. Sammantaget bidrar det strategiska inköpsarbetet till att skapa betydande förbättringar i bolagens resultat- och balansräkningar.

Inköpssynergier vid förvärv

Utöver den löpande varuförsörjningen till Inwidos 28 bolag tillämpas även en strukturerad arbetsmodell inom koncernens inköp vid förvärv. Under förvärvsprocessen genomlyses och analyseras målbolagets inköpsarbete för att hitta synergier som sedan verkställs i efterföljande 100-dagars-program. Vid Inwidos senaste fem förvärv har kostnadsbesparingarna, gällande de större kategoriinköpen, uppgått till cirka fem till tio procent på de förvärvade bolagens inköpsvolym.