Beslut vid Inwidos årsstämma 2024

PRM SE Stämmokommuniké 2024

Inwido AB (publ):s årsstämma 2024 avhölls idag, torsdagen den 16 maj 2024, i Studio, Malmö.
På stämman fattades följande huvudsakliga beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för den tidsperiod som redovisningen avser.

Val av styrelse och revisorer

Till styrelseledamöter omvaldes Per Bertland, Kerstin Lindell, Henriette Schütze och Anders Wassberg samt nyvaldes Mikael Jonson. Som styrelsens ordförande omvaldes Per Bertland. Ernst & Young AB nyvaldes till revisor och auktoriserade revisorn Martin Henriksson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Arvode

Arvode till styrelsen beslutades utgå med 345 000 kronor till styrelseledamot som inte är anställd i bolaget och 860 000 kronor till styrelsens ordförande. Det beslutades att särskilt arvode för utskottsarbete ska utgå med 75 000 kronor till ledamot i revisionsutskottet, 150 000 kronor till revisionsutskottets ordförande samt 30 000 kronor vardera till ledamot och ordförande i ersättningsutskottet.

Arvode till revisor beslutades utgå enligt särskilt därom träffad överenskommelse.

Utdelning

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning med 6,50 kronor per aktie och att avstämningsdag ska vara måndagen den 20 maj 2024. Därmed beräknas utdelningen komma att utbetalas av Euroclear Sweden AB med start torsdagen den 23 maj 2024.

Godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman godkände styrelsens förslag till ersättningsrapport.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

I enlighet med styrelsens förslag bemyndigade årsstämman styrelsen att fram till årsstämman 2025 fatta beslut om nyemission av högst 5 796 752 aktier i bolaget, motsvarande 10 procent av bolagets aktiekapital. Emission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och mot kontant betalning, genom kvittning eller apport. Syftet med bemyndigandet är att förstärka bolagets möjligheter att genomföra eller finansiera företagsförvärv eller att i samband därmed stärka bolagets kapitalbas.

 

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, innefattande emission och överlåtelse av högst 250 000 teckningsoptioner till 40 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Inwido-koncernen. Överlåtelse av teckningsoptioner ska ske till marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, och tilldelning ska ske enligt de principer som anges i styrelsens förslag. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en ny aktie i Inwido till ett pris motsvarande 115 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholms officiella kurslista under perioden från och med den 17 maj 2024 till och med den 23 maj 2024. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioderna från och med den 1 augusti 2027 till och med den 31 augusti 2027, från och med den 15 februari 2028 till och med den 15 mars 2028, från och med den 1 augusti 2028 till och med den 31 augusti 2028, från och med den 15 februari 2029 till och med den 15 mars 2029 samt från och med den 1 augusti 2029 till och med den 31 augusti 2029. I syfte att uppmuntra till deltagande i programmet kommer en subvention i form av bruttolönetillägg motsvarande maximalt 50 procent av erlagd premie för varje teckningsoption att erhållas av deltagarna i samband med överlåtelsen av teckningsoptionerna. Den maximala utspädningseffekten av programmet är cirka 0,4 procent av aktierna och rösterna i bolaget vid fullt utnyttjande. De långsiktiga incitamentsprogram som antogs av årsstämman 2021 respektive 2022 motsvarar en total utspädningseffekt om ca 0,4 procent, vilket innebär att de tre programmen sammantaget kan medföra en maximal utspädningseffekt om ca 0,8 procent.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Welin, CFO och vice VD 
Tel. 070-324 3190, e-post: peter.welin@inwido.com