Bokslutskommuniké januari-december 2020

LÄS HELA RAPPORTEN HÄR

Denna information är sådan information som Inwido AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 februari 2021, kl. 07:45 CET. 
 

Ett bra men pandemipåverkat fjärde kvartal avslutade starkt 2020

Fjärde kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 798 MSEK (1 813). Den organiska tillväxten uppgick till 1%.
 • Orderingången ökade med 11% och orderstocken ökade med 48% till 1 142 MSEK. 
 • EBITA ökade till 230 MSEK (186) och EBITA-marginalen ökade till 12,8% (10,3%).
 • Operationell EBITA ökade till 231 MSEK (211) och den operationella EBITA-marginalen ökade till 12,9% (11,6%).
 • Resultat per aktie ökade med 32% till 3,02 SEK (2,28).
 • Nettoskuldsättningen, exklusive IFRS 16, minskade till 0,9x operationell EBITDA (2,2x).

Januari-december 2020

 • Nettoomsättningen ökade till 6 681 MSEK (6 631). Den organiska tillväxten uppgick till 2%.
 • EBITA ökade till 712 MSEK (621) och EBITA-marginalen ökade till 10,7% (9,4%).
 • Operationell EBITA ökade till 729 MSEK (646) och den operationella EBITA-marginalen ökade till 10,9% (9,7%).
 • Resultat per aktie ökade till 8,64 SEK (7,48).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 4,50 SEK (0).
 • Per Bertland föreslås till ny styrelseordförande efter att Georg Brunstam har avböjt omval.

 
Koncernchefen kommenterar

2020 blev ett år som, trots covid-19, var en framgång för Inwido. Vi levererade ett rekordstarkt resultat samt koncernens högsta omsättning hittills. Dessutom skapades en stark balansräkning genom en kraftigt minskad skuldsättningsnivå.
Under det fjärde kvartalet levererade vi organisk tillväxt och stärkta marginaler för sjunde kvartalet i rad, tack vare bra försäljningsmix och god kostnadsmedvetenhet i hela koncernen. Ett starkt kassaflöde sänkte nettoskuldsättningen till 0,9x operationell EBITDA, exklusive IFRS 16. Nettoomsättningen växte organiskt med 1 procent till 1 798 MSEK (1 813). Operationell EBITA ökade till 231 MSEK (211) och den operationella EBITA-marginalen steg till 12,9 procent (11,6). Nettoomsättningen för 2020 ökade till 6 681 MSEK (6 631), operationell EBITA ökade till 729 MSEK (646) och den operationella EBITA-marginalen ökade därmed till 10,9 procent (9,7). Vi avslutade också året med en stark orderingångsökning på 11 procent och hade vid årets slut en orderstock som var 48 procent högre än vid motsvarande period i fjol. Ett bra år med andra ord.

Utvecklingen i våra två affärsområden
Affärsområde Syd fortsatte sin positiva utveckling även under det fjärde kvartalet. Försäljningen ökade organiskt med 5 procent och den operationella EBITA-marginalen uppgick till 18,8 procent (19,7). Marginalen påverkades negativt av en covid-19-relaterad nedstängning under november av ett antal kommuner i Danmark, där Inwido har verksamhet. Konsumentmarknaden har utvecklats stabilt och e-Commerce fortsatte växa organiskt med hela 32 procent i kvartalet. Denna affärsenhet stod för 11% av koncernens försäljning i kvartalet och 12% under helåret 2020.
I affärsområde Nord upplevde vi en överlag stabil konsumentmarknad och såg kortsiktigt vissa tecken på en industrimarknad i återhämtning. Dock påverkades kapacitet och försäljning negativt av högre sjukfrånvaro p.g.a. covid-19  i framförallt Sverige. Försäljningen under kvartalet minskade organiskt med 2 procent samtidigt som den operationella EBITA-marginalen ökade, för andra kvartalet i följd, till 7,4 procent (7,3).

Covid-19 pandemin
I takt med att våra marknader påverkats av pandemins andravåg har effektiviteten i vår produktion utmanats. Ledarskapet har ställts på prov och jag imponeras åter igen av hur våra affärsenheter bemästrar pandemins utmaningar. Trots högre sjukfrånvaro, den plötsliga nedstängningen av kommuner på Nordjylland i november och nya restriktioner i Storbritannien och Irland, har vi lyckats möta prövningarna med framgång och efter tydliga principer. På kort till medellång sikt kan efterfrågan på konsument- och industrimarknaden påverkas och vi följer utvecklingen noggrant för att agera om och när situationen kräver det.

Förvärv
Med en rekordstark balansräkning och en stark vilja att lyckas med nästa etapp på tillväxtresan trappar vi upp förvärvsarbetet. Vi för idag aktiva dialoger i flera olika geografier med fokus på att förvärva bra verksamheter som vi kan göra ännu bättre i syfte att leverera på våra höga tillväxtambitioner. Den pågående pandemin begränsar dock hastigheten i en del transaktionsprocesser, givet samhälls- och resebegränsningar.

Utsikter 
Som Europas ledande fönsterkoncern är vår affärsidé att utveckla och sälja marknadens bästa kundanpassade fönster- och dörrlösningar, via en decentraliserad struktur och med fokus på den konsumentdrivna marknaden. Detta ska vi göra med ett alltjämt stort fokus på ansvarstagande för människor och samhälle, såväl som för klimatet. Inspirerad av vår nya klimatambition ska vi därför halvera våra koldioxidutsläpp till 2030, för att 2050 vara helt koldioxidneutrala. Under 2020 sänkte vi våra koldioxidutsläpp med drygt 7 procent per producerad enhet, ett viktigt steg i detta arbete. Vi tar oss nu an starten av 2021 med komfort stärkta av en rekordstor orderbok, stora ambitioner och outtömlig energi. Men vi gör det som alltid med en rejäl portion ödmjukhet för det okända i allmänhet och covid-pandemins fortsatta påverkan på samhällen och människor i synnerhet.

MALMÖ, 10 FEBRUARI 2021

Henrik Hjalmarsson
VD och koncernchef

För mer information vänligen kontakta:
Inwido AB
Henrik Hjalmarsson, VD och koncernchef Tel: 076-846 20 46 
Peter Welin, CFO och vVD Tel: 070- 324 31 90 
E-post: peter.welin@inwido.com