Bokslutskommuniké januari-december 2021

Inwido Q421 SWE

Ett bra år med stark organisk tillväxt

Fjärde kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen ökade till 2 175 MSEK (1 798), +21%. Den organiska tillväxten uppgick till 19%.
 • Den rapporterade orderingången ökade med 7% och orderstocken ökade med 62% till 1 856 MSEK.
 • EBITA ökade till 262 MSEK (230) och EBITA-marginalen uppgick till 12,1 % (12,8).
 • Operationell EBITA ökade till 244 MSEK (231) och den operationella EBITA-marginalen uppgick till 11,2% (12,9%).
 • Avkastning på operativt kapital ökade till 16,9% (12,6)
 • Resultat per aktie ökade till 3,72 SEK (3,02).
 • Nettoskuldsättningen minskade till 0,6x operationell EBITDA (0,3x exklusive IFRS 16).
 • Inwido lanserade nya finansiella mål och från och med 2022 en ny segmentsindelning.

Januari-december 2021

 • Nettoomsättningen ökade till 7 725 MSEK (6 681), +16%. Den organiska tillväxten uppgick till 16%.
 • EBITA ökade till 922 MSEK (712) och EBITA-marginalen ökade till 11,9% (10,7%).
 • Operationell EBITA ökade till 907 MSEK (729) och den operationella EBITA-marginalen ökade till 11,7% (10,9%).
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 1 015 MSEK (1 206)
 • Resultat per aktie ökade till 12,29 SEK (8,64).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 6,15 SEK (4,50).

Koncernchefen kommenterar

2021 blev Inwidos bästa år hittills. Ett år som trots vågor av kraftiga materialprisökningar, transportutmaningar och ökad sjukfrånvaro i kölvattnet av covid-19, kom att bjuda på såväl rekordhög organisk tillväxt, +16 procent, som Inwidos starkaste resultat hittills. Glädjande levererar vi ett 2021 som överstiger våra nya finansiella mål och avkastningen på operativt kapital uppgick till hela 16,9 procent tack vare god vinstutveckling och minskad nettoskuld. 

Även årets sista kvartal var ett styrkebesked med en tillväxt om 21 procent (organiskt 19 procent). Nettoomsättningen ökade till 2 175 MSEK (1 798). Operationell EBITA ökade till 244 MSEK (231) medan den operationella EBITA-marginalen minskade till 11,2 procent (12,9). Den lägre marginalen beror på ett turbulent år med ökande kostnader för insatsvaror som vi möter med kontinuerliga prisökningar.

Vi avslutade året med en orderingångsökning på 7 procent och hade vid årets slut en orderstock som var 62 procent högre än vid motsvarande period i fjol. 

Stark men varierad utveckling i Nord och Syd
Affärsområde Syd utvecklades med stark tillväxt och ett förbättrat resultat. Försäljningen ökade organiskt med 17 procent, operationell EBITA steg till 175 MSEK (144) och den operationella EBITA-marginalen ökade till 19,7 procent (18,8). Våra stora danska enheter har fortsatt sin stadiga tillväxtresa och kapitaliserat väl på ökade volymer till konsumentmarknaden, samt har varit proaktiva med prisökningar för att kompensera för ökade materialkostnader. Trots starka jämförelsetal växte affärsenheten e-Commerce med 4 procent i kvartalet och stod för 9 procent av koncernens försäljning. Marknadsföringskostnaderna för e-Commerce har samtidigt ökat, vilket har påverkat marginalen negativt.
Affärsområde Nord växte starkt men upplevde samtidigt en marginalpress. Försäljningen steg med 25 procent (organiskt 21 procent), operationell EBITA ökade till 75 MSEK (73) medan den operationella EBITA-marginalen minskade till 6,1 procent (7,4). Samtidigt som våra stora affärsenheter i Sverige och Finland ökade försäljningen avsevärt drabbades de parallellt av leveransstörningar, ökad sjukfrånvaro och ett eftersläp med aviserade prishöjningar på grund av längre industrikontrakt. Detta påverkade marginalerna negativt. Det är samtidigt glädjande att vi ser en gynnsam utveckling i många av våra mindre affärsenheter.

Ett accelererat förvärvsarbete
Utifrån vår förvärvsstrategi, nu med ett utökat fokus på fler länder i Europa samt ett nytt långsiktigt tillväxtmål, driver vi en accelererad förvärvsprocess. Med mer dedikerade resurser bedrivs ett antal parallella diskussioner och vår lista över potentiella förvärvsobjekt är idag längre än tidigare. Då vi framför allt söker efter familjeägda bolag har vi stor respekt för att dessa dialoger kräver tid.

Utsikter
När vi summerar 2021 kan jag konstatera att vi levererar bra mot våra nya finansiella mål såväl när det gäller tillväxt, avkastning som skuldsättning. Styrelsen föreslår härmed en utdelning om 6,15 SEK per aktie, motsvarande 50 procent av vinst per aktie. Med en stark orderbok i ryggen och en stabil aktivitetsnivå inom såväl konsument- som industrimarknaden ser vi fortsatt positivt på det korta perspektivet för vår verksamhet. Vi räknar fortsatt med stigande materialkostnader och kompenserar löpande detta med prishöjningar i marknaden, dock med ett visst naturligt eftersläp.  Exakt hur den i dagsläget avtagande pandemin liksom kostnadsökningar på råvaror och transporter kommer att påverka våra marknader på medellång sikt är svårt att prognosticera. I det längre perspektivet ser vi en fortsatt stark efterfrågan på energieffektiva fönster och dörrar i linje med Europas allt större hållbarhetsfokus. För att ta nästa steg på tillväxtresan sätter vi nu tydlig kurs mot ökad tillväxt för hela organisationen. Med en ny organisation med tydligt utpekade tillväxtområden och med resurser dedikerade till detta ska vi utveckla ett ännu starkare Inwido. 

MALMÖ, 8 FEBRUARI 2022

Henrik Hjalmarsson 
VD och koncernchef 
 

 

 

 

Denna information är sådan information som Inwido AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 februari 2022, kl. 07:45 CET.  

 

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Hjalmarsson, VD och koncernchef, 076-846 20 46, henrik.hjalmarsson@inwido.com
Peter Welin, Finans- och ekonomidirektör och vice VD, 070-324 3190, peter.welin@inwido.com