Bokslutskommuniké januari-december 2022

Bokslutskommunikén som pdf

Stark avslutning på ett rekordår

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade till 2 613 MSEK (2 175), +20%. Den organiska tillväxten uppgick till +10%.
 • Den rapporterade orderingången ökade med 2% medan orderstocken minskade med 15% till 1 583 MSEK.
 • EBITA ökade till 319 MSEK (262) och EBITA-marginalen uppgick till 12,2% (12,1%).
 • Operationell EBITA ökade till 315 MSEK (244) och den operationella EBITA-marginalen ökade till 12,1% (11,2%).
 • Resultat per aktie ökade till 4,11 SEK (3,72).
 • Nettoskuldsättningen uppgick till 0,6x operationell EBITDA (0,2x exklusive IFRS 16).

Januari-december 2022

 • Nettoomsättningen ökade till 9 547 MSEK (7 725), +24%. Den organiska tillväxten uppgick till +14%.
 • EBITA ökade till 1 087 MSEK (922) och EBITA-marginalen uppgick till 11,4% (11,9%).
 • Operationell EBITA ökade till 1 090 MSEK (907) och den operationella EBITA-marginalen uppgick till 11,4% (11,7%).
 • Avkastning på operativt kapital ökade till 18,3% (16,9%)
 • Resultat per aktie ökade till 13,74 SEK (12,29).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 6,50 SEK (6,15).

Koncernchefen kommenterar:

När vi summerar 2022 kan jag konstatera att Inwido presterat bra under ett turbulent år. Året avslutas med att för första gången passera 300 miljoner kronor i operationell EBITA för ett kvartal, vilket med marginal bidrar till en helårsvinst på över en miljard . Det är med stolthet jag konstaterar att detta är Inwidos hittills starkaste kvartal. Fjärde kvartalet visade fortsatt god tillväxt både organiskt och med bidrag från årets förvärv. Samtidigt förbättrasavkastningen på operativt kapital och genereras ett starkt kassaflöde. Detta har skapat förutsättningar för att kunna höja utdelningen även för 2022 samt fortsätta investera för tillväxt. Under kvartalet är orderingången stabil med en ökning på 2 procent, men nu syns en förändring  i marknaden. Inom konsument-segmentet, där vårt fokus ligger, är efterfrågan stabil medan industrins köpbehov mattas av. 2022 blev ett tufft år för e-Commerce men nu ser vi tecken på att utvecklingen vänt och vinsten för fjärde kvartalet blev bättre än ifjol samtidigt som orderingången ökar.

Den starka prisökningstakten på insatsvaror som skedde under de tre första kvartalen har mattats av och de prishöjningar som löpande genomfördes under året får genomslag i stigande marginaler. Under kvartalet ökade nettoomsättningen med 20 procent till 2 613 MSEK (2 175) och den organiska tillväxten blev 10 procent. Operationell EBITA ökade till 315 MSEK (244) medan den operationella EBITA-marginalen ökade till 12,1 procent (11,2). Orderstocken på 1 583 MSEK innebär visserligen en minskning med 15 procent men är samtidigt på en nivå som ligger väl i linje med vårt långsiktiga tillväxtmål. Under året har utsläppen av koldioxid minskat med 22 procent, vilket gör att vi nu minskat dem 50 procent jämfört med 2019 och därmed har vi redan nu uppnått vårt klimatambition för 2030.

Positiv utveckling i alla affärsområden
Affärsområde Skandinavien hade under kvartalet en fortsatt god tillväxt som kombinerades med en förbättrad lönsamhet. Försäljningen ökade med 16 procent, operationell EBITA steg med 24 procent till 211 MSEK (170) och den operationella EBITA-marginalen ökade till 14,8 procent (13,8). Utvecklingen drivs av en stark försäljning inom konsumentsegmentet, samtidigt som prishöjningarna nu slagit igenom och gav en bättre marginal.

Affärsområde Östeuropa visade en stark tillväxt, där försäljningen i både konsument- och industrimarknaden var god. Försäljningen steg med 29 procent, operationell EBITA ökade till 80 MSEK (43) medan den operationella EBITA-marginalen ökade till 11,0 procent (7,6). Den stärkta marginalen kommer av att de prishöjningar som tidigare genomförts nu får genomslag. Inom affärsområdet är den positiva utvecklingen tydligast i vår största affärsenhet och i Metallityö Välimäki, som förvärvades 2021.

Affärsområde e-Commerce visade på en vändning efter de utmaningar vi sett under de första tre kvartalen 2022. Försäljning, vinstutveckling och orderingång utvecklas nu positivt. Implementeringen av de tillväxtfrämjande maskininvesteringarna är genomförd och effektiviteten förbättras stadigt. Försäljningen ökade med 13 procent till 246 MSEK, operationell EBITA uppgick till 21 MSEK (20) och den operationella EBITA-marginalen blev 8,6 procent (9,2).

Affärsområde Västeuropa visade under kvartalet ökad tillväxt och vinst. Vi ser här att försäljningstillväxten drivs tydligt inom konsumentområdet. En stor del av tillväxten kom från Dekko som förvärvades under året. Under kvartalet har lönsamheten backat något på grund av en negativ mix. Försäljningen ökade med 45 procent till 230 MSEK. Operationell EBITA ökade till 17 MSEK (15) och den operationella EBITA-marginalen minskade till 7,3 procent (9,3).

Tre framgångsrika förvärv 2022
Under 2022 förvärvades tre bolag: Dekko Window Systems, Westcoast Windows och Hyvinkään Puuseppien. Alla bolag bidrar positivt med god tillväxt till koncernen samtidigt som vår koncerngemensamma inköpsfunktion ytterligare bidrar till att öka lönsamheten i de nya affärsenheterna. Med ett starkt kassaflöde och en låg skuldsättningsgrad finns stora möjligheter till fortsatta förvärv under 2023.

Utsikter
Fjärde kvartalet visar på en fortsatt god försäljning och den högsta kvartalsvinsten hittills. Vi går in i 2023 med en orderstock, som är tillbaka på en mer normal nivå efter pandemins effekter samtidigt som orderingången är stabil totalt sett. Vi ser dock en tydligt svagare efterfrågan från industrisegmentet. Samtidigt har de höga energipriserna ökat konsumenternas intresse för energieffektiva fönster och dörrar, trots att disponibla inkomster minskar. Långsiktigt är vi optimistiska även för industrimarknaden, eftersom behovet av nya bostäder är fortsatt stort samtidigt som många äldre fastigheter kommer att behöva renoveras för att bli mer energieffektiva, minska  utsläppen och få en bättre innemiljö.

MALMÖ, 7 FEBRUARI 2023

Henrik Hjalmarsson
VD och koncernchef

 

Denna information är sådan information som Inwido AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 februari 2023, kl. 07:45 CET.  

 

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Hjalmarsson, VD och koncernchef, 076-846 20 46, henrik.hjalmarsson@inwido.com
Peter Welin, CFO och vice VD, 070-324 3190, peter.welin@inwido.com