Bokslutskommuniké januari-december 2023

Q423 SWE

Förbättrad marginal i en svår marknad

  Fjärde kvartalet

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 273 MSEK (2 613), -13%. Den organiska tillväxten uppgick till -21%.
  • Den totala orderingången var oförändrad medan orderstocken per 31 december ökade till 1 937 MSEK (1 583).
  • Operationell EBITA uppgick till 290 MSEK (315) och den operationella EBITA-marginalen ökade till 12,7% (12,1%).
  • Resultat per aktie uppgick till 3,20 SEK (4,11).
  • Nettoskuldsättningen uppgick till 0,9 operationell EBITDA (0,6 exklusive IFRS 16).
  • Fredrik Meuller utsågs till ny VD och koncernchef och tillträder den 10 april 2024. CFO Peter Welin är tillförodnad VD och koncernchef från årsskiftet.

  Januari-december 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 8 970 MSEK (9 547), -6%. Den organiska tillväxten uppgick till -14%.
  • Operationell EBITA uppgick till 1 027 MSEK (1 090) och den operationella EBITA-marginalen var 11,4%, oförändrad jämfört med föregående år.
  • Det operativa kassaflödet stärktes till 1 153 MSEK (1 071).
  • Avkastning på operativt kapital uppgick till 15,4% (18,3).
  • Resultat per aktie uppgick till 11,72 SEK (13,74).
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 6,50 SEK (6,50).

  Koncernchefen kommenterar:

  När jag, efter dryga 25 år i bolaget, skriver mitt första VD-ord, kan jag konstatera att den snabba volymnedgången i marknaden under 2023 är extraordinär och något jag inte sett tidigare. Inbromsningen, som huvudsakligen är förknippad med nybyggnation i Sverige och Finland, har påverkat orderingången under året och även försäljningen under fjärde kvartalet. Att Inwido under dessa förhållanden inte bara lyckas försvara utan också förstärka marginalen är något jag är stolt över. Samtidigt som vi verkar på en fortsatt utmanande marknad befinner vi oss i de kalla vintermånaderna när konsumenter är mindre benägna att byta fönster. Det är därför betryggande att konstatera att vi förutom att leverera stabil lönsamhet också stärker kassaflödet och avslutar året med en fortsatt låg skuldsättning trots att vi under 2023 genomförde vårt största förvärv hittills.

  Under årets sista kvartal minskade nettoomsättningen med 13 procent (organiskt -21 procent) till 2 273 MSEK (2 613). Operationell EBITA uppgick till 290 MSEK (315) och den operationella EBITA-marginalen ökade till 12,7 procent (12,1). Att bruttomarginalen ökar, för fjärde kvartalet i rad, beror på minskade produktionskostnader ute i affärsenheterna samt en mer fördelaktig mix. De lägre volymerna har även kompenserats av genomförda besparingar av fasta kostnader. Den totala orderingången är oförändrad jämfört med motsvarande kvartal föregående år (-6 procent justerat för förvärv).

  Vårt finansiella mål om avkastning på operativt kapital minskade till 15,4 procent, dock fortsatt över målet på 15 procent. I nyckeltalen för hållbarhetsarbetet utmanas de enhetsrelaterade siffrorna av lägre produktionsvolymer. Nyckeltalen för hälsa, säkerhet och sjukfrånvaro förbättrades i kvartalet. Glädjande nog uppnåddes målet om 75 procent medarbetarnöjdhet i koncernens årliga medarbetarundersökning, Great Place to Work, som genomfördes i november.        

  Affärsområde Skandinavien verkade under kvartalet i en fortsatt svag marknad vilket resulterade i att försäljningen minskade med 21 procent. Lönsamhetsutvecklingen var stabil med en successiv förbättring av bruttomarginalen. Operationella EBITA-marginalen var i stort sett oförändrad, 15,0 procent (14,8), jämfört med motsvarande kvartal förra året.

  Affärsområde Östeuropa visar en betydligt ökad lönsamhet, vilket resulterar i en operationell EBITA-marginal på 14,5 procent (11,0), drivet av fullt genomslag av prisökningar samt fortsatt god kostnadskontroll och anpassning av fabrikskostnader. Däremot var volymerna under stark press, vilket illustreras av en försäljningsnedgång på 34 procent under kvartalet. Det är framförallt nybyggnationsmarknaden i Finland som tappar volym.

  Affärsområde e-Commerce verkar i en starkt konkurrensutsatt marknad. Försäljning och orderingång var oförändrad i kvartalet medan marginalen minskade till 5,0 procent (8,6). Danska Handelskammaren släppte nyligen sin indexrapport för e-handel i Danmark 2023. Rapporten beskriver en utmanande marknad med försiktiga konsumenter, ökade kostnader och stark prispress. I denna miljö slår de danska varumärkena inom e-Commerce index för samtliga parametrar, vilket får anses som ett styrkebevis.

  Affärsområde Västeuropa påverkades även i fjärde kvartalet positivt av det nyligen förvärvade Sidey Group. Försäljningen för affärsområdet ökade i kvartalet med 86 procent, operationell EBITA ökade med hela 174 procent, och marginalen ökade till 10,8 procent (7,3). Trots dessa fina siffror kan vi konstatera att framför allt konsumentmarknaden i Storbritannien är under press. Två av de fem största aktörerna inom fönster och dörrar gick i konkurs under årets andra hälft, vilket samtidigt skapar möjligheter för Inwidos affärsenheter. Marknaden på Irland är däremot fortsatt stabil och vår affärsenhet där levererade väl under kvartalet.   

  Utsikter
  I det korta perspektivet räknar vi med en fortsatt utmanande marknad med låg aktivitet inom nybyggnation och konsumenter som utöver det allmänna marknadsläget påverkas av den ovanligt kalla och snörika vintern. Det finns dock positiva tecken i att räntorna verkar ha nått sin topp och inflationen faller tillbaka. Vår uppgift är att ha fortsatt god kostnadskontroll och vara flexibla i vår planering, samtidigt som vi driver de initiativ som utvecklar verksamheten.

  Utsikterna på lite längre sikt är fortsatt positiva och den gröna omställningen driver tillväxt. Intresset för energieffektivisering är stort både hos konsumenter och politiker. EU:s tydliga ambitioner med att höja energiprestandan för fastigheter de kommande åren gör att det finns fortsatt goda tillväxtmöjligheter för energieffektiva fönster och dörrar. 

  Inwido fortsätter att stå stadigt i en tid som präglas av en osäker omvärld. Vår stabila lönsamhet, goda kassaflöden och starka balansräkning visar på kraften i vår affärsmodell och möjliggör fortsatta satsningar trots en utmanande marknad.

  MALMÖ, 8 FEBRUARI 2024
  Peter Welin, CFO och tillförordnad VD och koncernchef

   

  Denna information är sådan information som Inwido AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 februari 2024, kl. 07:45 CET.  

   

  För ytterligare information, kontakta:
  Peter Welin, CFO och tillförordnad VD och koncernchef, 070-324 31 90, peter.welin@inwido.com