Delårsrapport januari-juni 2021

Hela Q2 rapporten i PDF

Stark tillväxt och bra marginaler, trots inflationsutmaningar

  Andra kvartalet 2021

  • Nettoomsättningen ökade till 2 009 MSEK (1 719). Den organiska tillväxten uppgick till 19%.
  • Den rapporterade orderingången ökade med 32% och orderstocken ökade med 61% till 2 029 MSEK.
  • EBITA ökade till 264 MSEK (193) och EBITA-marginalen ökade till 13,1 % (11,2).
  • Operationell EBITA ökade till 267 MSEK (202) och den operationella EBITA-marginalen ökade till 13,3% (11,8%).
  • Resultat per aktie ökade till 3,29 SEK (2,46).
  • Nettoskuldsättningen, exklusive IFRS 16, minskade till 0,9x operationell EBITDA (1,7x).
  • Inwido förvärvade Metallityö Välimäki i Finland.

  Januari-juni 2021

  • Nettoomsättningen ökade till 3 653 MSEK (3 167). Den organiska tillväxten var 18%.
  • EBITA ökade till 385 MSEK (242) och EBITA-marginalen ökade till 10,5% (7,6%).
  • Operationell EBITA ökade till 388 MSEK (251) och den operationella EBITA-marginalen ökade till 10,6% (7,9%).
  • Resultat per aktie ökade till 5,00 SEK (2,56).

   

  Koncernchefen kommenterar:

  Med glädje konstaterar jag att den positiva utvecklingen fortsätter för Inwido. För första gången passerade vi två miljarder kronor i försäljning i ett enskilt kvartal och därtill genererade vi vårt hittills högsta kvartalsresultat samt en rekordhög orderstock. Det ger oss råg i ryggen i vårt arbete mot fortsatt lönsam tillväxt.

  Den goda utvecklingen är summan av vår position på en robust konsumentmarknad, vår branschledande e-handel och en mer positiv industrimarknad. Nettoomsättningen ökade organiskt med 19 procent till 2 009 MSEK (1 719). Operationell EBITA ökade till 267 MSEK (202) och den operationella EBITA-marginalen ökade till 13,3 procent (11,8). Vi går in i det tredje kvartalet med en orderstock på 2 029 MSEK, +61 procent.

  Nord och Syd visar båda styrka
  Affärsområde Syd utvecklades fortsatt positivt med hög tillväxt och ett förbättrat resultat. Försäljningen ökade med 20 procent och operationell EBITA steg till 178 MSEK (137), vilket lyfte den operationella EBITA-marginalen till 20,8 procent (19,3). I Danmark drar våra affärsenheter nytta av en stark konsumentmarknad och flertalet av våra verksamheter är i det närmaste fullbelagda långt in på hösten. I Storbritannien och på Irland upplever vi en hög aktivitetsnivå med en uppdämd efterfrågan efter tidigare covid-nedstängningar. e-Commerce fortsatte sin lönsamma tillväxtresa och växte organiskt med 15 procent under kvartalet och stod för 13 procent av koncernens försäljning.

  I affärsområde Nord ser vi fortsatt positiv försäljningsutveckling och marginalförstärkning. Försäljningen växte med 14 procent och operationell EBITA ökade till 98 MSEK (74), vilket lyfte den operationella EBITA-marginalen till 8,8 procent (7,6). Det är glädjande att marginalförbättringarna från de senaste kvartalen fortsätter. I det andra kvartalet är det framförallt våra svenska verksamheter som har stärkt sina marginaler under mer gynnsamma marknadsförhållanden på både konsument- och industrisidan. Just industrimarknaden har återhämtat sig snabbare än förväntat i Sverige och Finland och visar på stabil efterfrågan.

  Ett accelererat förvärvsarbete
  Under kvartalet slutfördes förvärvet av Metallityö Välimäki och integrationen av affärsenheten påbörjades med målet att bli den ledande leverantören av stål- och aluminiumdörrar och fönster i Finland. Med en stark balansräkning accelereras förvärvsarbetet och vi för ett flertal samtal med potentiella bolag i Nordeuropa.

  Utsikter
  Under det första halvåret har koncernen stärkts med hög tillväxt och goda resultat. I dagsläget ser vi en fortsatt hälsosam efterfrågan på konsumentmarknaden, en industrimarknad med ökande positivism och en expanderande e-handel. Detta gynnar oss samtidigt som vi kortsiktigt utmanas av rådande kostnadsökningar på insatsvaror, vilket kommer att påverka marginalerna, även om vi har varit snabba med behövliga prisjusteringar. Med vår storlek och vårt leverantörsnätverk ser vi dock också långsiktiga möjligheter i situationen.

  Nu fortsätter vi oförtrutet att rusta Inwido för expansion. Vi går in i det tredje kvartalet med en stor orderstock, stark balansräkning och hunger efter fortsatt tillväxt.

  MALMÖ, 16 JULI 2021
  Henrik Hjalmarsson
  VD och koncernchef

  Läs hela rapporten i bifogad PDF

   

   

  Informationen är sådan som Inwido är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-07-16 07:45 CET.
   

   

  För mer information vänligen kontakta:
  Inwido AB
  Henrik Hjalmarsson, VD och koncernchef Tel: 076-846 20 46 
  Peter Welin, CFO och vVD Tel: 070- 324 31 90 
  E-post: peter.welin@inwido.com